تلفن:88220216 - 021|0262 516 0919 98+| پست الکترونیک:info@SMEIR.org | تماس با ما

اعضای افتخاری

شنبه, 10 مرداد 1394 03:14
انتشار در گروه: وبلاگ

اعضای وابسته

شنبه, 10 مرداد 1394 03:13
انتشار در گروه: وبلاگ

اعضای پیوسته

شنبه, 10 مرداد 1394 03:11
انتشار در گروه: وبلاگ

اعضای حقیقی انجمن

سه شنبه, 09 تیر 1394 19:28

اعضای پیوسته (ساخت و تولید) - خرداد ماه سال 1396

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

نام شعبه استانی

کد عضویت

تاریخ شروع عضویت  تاریخ پایان عضویت

1

مهرداد خزائی   کارشناسی ارشد هرمزگان   96760001  1396/03/07 1397/03/07

2

 فردین ابراهیمی //       //  //  96760002  1396/03/16 1397/03/16

3

 حسین زارعی کوهستکی //       //    // 96760003  1396/03/16 1397/03/16
4

مهدی اسحقی

//          // // 96760004 1396/03/16 1397/03/16
5

امیر هنرور

//          // // 96760005 1396/03/21 1397/03/21
6

مجید مجیدی

//          // // 96760006 1396/03/21 1397/03/21
7

میلاد حیدری

//          // // 96760007 1396/03/24 1397/03/24
8

کاوه بهلولی

//          // // 96760008 1396/03/25 1397/03/25
9

کاوه فتحی

//          // // 96760009 1396/03/28 1397/03/28

10

عبداله معتمد //          // // 96760010 1396/04/08 1397/04/08

 

 

 

 

 

اعضای پیوسته (ساخت و تولید) سال 1395

ردیف  نام و نام خانوادگی  مقطع تحصیلی  شغل 
                             
     
3      
 4      
 5      
 6      
     
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
35      
36      
37      
 38      
 39      
 40      
 41      
 42      
 43      
 44      
 45      
 46      
 47      
 48      
 49      
 50      
 51      
 52      
 53      
54       
55       
56       
 57      
 58      
 59      
 60      
 61      
 62      
63       
64       
65       
 66      
 67      
 68      
 69      
 70      
 71      
 72      
 73      
 74      
 75      
 76      
77       
78       
 79      
 80      
 81      
 82      
 83      
 84      
 85      
 86      
87      
88      
89      
90      
91      
92      
93      
94      
95      
96      
97      
98      
99      
100      

 

اعضای وابسته سال 1395 

ردیف  نام و نام خانوادگی  رشته تحصیلی  مقطع تحصیلی شغل
                                                         
       
3        
 4        
 5        
 6        
       
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31        
32        
33        
34        
35        
36        
37        
 38        
 39        
 40        
 41        
 42        
 43        
 44        
 45        
 46        
 47        
 48        
 49        
 50        
 51        
 52        
 53        
54         
55         
56         
 57        
 58        
 59        
 60        
 61        
 62        
63         
64         
65         
 66        
 67        
 68        
 69        
 70        
 71        
 72        
 73        
 74        
 75        
 76        
77         
78         
 79        
 80        
 81        
 82        
 83        
 84        
 85        
 86        
87        
88        
89        
90        
91        
92        
93        
94        
95        
96        
97        
98        
99        
100        

 

 

اعضای پیوسته

نام خانوادگی

نام

  نام خانوادگی

   نام

  آذری

  محمود

  حامدی

  محسن

  آرزو

  بهروز

  حبيب زاده

  ناصر

  آرين

  رهام

  حجتی

  عبدالحميد

  آژير

  ايوب

  حدادی

  الياس

  آقا محمدی

  فرشيد

  حراست

  مجيد

  آقارضی

  وحيد

  حسينی

  ميرامين

  آيت اللهی

  علی

  حسينی ابريشمی

  حميد رضا

  ابراهيمی

  رضا

  خانکی

  منصور

  احمدی

  امجد

  خراسانی

  اميرمهيار

  احمدی

  رمضان

  خرم

  علی

  احمدی

  مهدی

  خرمی

  آرش

  اردشيری

  رستم

  خسروی

  محمد

  ارسلانی

  موسی

  خسروی

  محمد علی

  ازدست

  طاهر

  خلج

  فريد

  اسدنيای فرد جهرمی

  محسن

  خليلی

  خليل

  اسدی

  کيوان

  خليلی

  سيد محمد رضا

  اسفندياری

  جواد رضا

  خورسندی آشتيانی

  صادق

  اصلانی

  احسان

  خوشکيش

  حسين

  اصيل

  حميد رضا

  دانش مارنانی

  محمد جعفر

  افراسيابی

  محسن

  درويش نوری

  جلال الدين

  اقتصادی

  سيامک

  درويشی

  عليرضا

  اکبری

  جواد

  دريانی

  عنايت اله

  امامی

  محمود

  دشتی اردکانی

  محسن

  امامی

  بهروز

  دهقان

  غلامحسين

  ايمانی

  رهام

  دهقانی اسکويی

  عليرضا

  بابازاده آغ اسماعيلی

  ايوب

  دهقانی حبيب آبادی

  عليرضا

  بخشی جويباری

  فرشيد

  ديباجی فروشانی

  سيد محمدحسين

  برازنده

  وحيد

  ديلمی عضدی

  حامد

  بزرگ بيگدلی

  علی

  ذاکری مهرآباد

  وحيد

  بنی مصطفی عرب

  رضا

  رئوف ضياء

  محمد رضا

  بهاری

  امجد

  رئيس دانايی

  عليرضا

  بهروش

  رمضان

  رازفر

  محمد رضا

  بيات

  مهدی

  رازيان

  سيد محمد

  بيگلری

  رستم

  رحمتی

  صادق

  پارسافر

  موسی

  رحيم پور اسنجان

  محمد رضا

  پاک

  عباس

  رحيمی

  عبدالرضا

  پايگانه

  غلامحسن

  رحيمی بافقی

  حميد

  پروين

  کيوان

  رحيمی قضات

  منصور

  پور آقاباقر

  مهدی

  رخش خورشيد

  مسعود

  پوربشيری

  مهدی

  رضائيان اکبر زاده

  محسن

  پورخانی

  تيمور

  رضاعی

  سيد مهدی

  پيرقلی

  عباس

  رضايی نسب

  عليرضا

  تعصبی

  جلال

  رضوی روحانی

  سيد عليرضا

  توکلی

  تقی

  رفيعی

  علی

  ثالثی

  مهدی

  رمضانزاده

  عطااله

  جان آبادی

  عليرضا

  رنجبر کنی

  علی اکبر

  جلالی

  عبدالحسين

  روشن منش

  مهدی

  جليلی

  علی

  رهبری

  محمد علی

  جواهری پور

  جلال

  رياضی نوبری

  احمد

  حائری يزدی

  محمد رضا

  زادشکويان

  محمد

  حاتمی

  محمد رضا

  زارعی نژاد

  محمد

  حاج ملک

  علی

  زينالی

  بهروز

  حاجی قاسمی

  حسين

  ساعدی

  مرتضی

  سببی

  محمد

  قدبيگی

  حسن

  ستاری فر

  ايرج

  قدسی

  مجتبی

  ستوده

  رامين

  قريشی

  مجيد

  ستوده

  کاميار

  قضاوی

  محمد رضا

  سخاوت

  عليرضا

  قيصری

  مهدی

  سر رشته

  علی

  کاروان

  مهدی

  سلامی ناصريان

  رضا

  کاظمی پور

  محمدکاظم

  سليمانی يزدی

  محمد رضا

  کاوه

  عليرضا

  شادمانی

  محمد امين

  کاويانی

  سعيد

  شاهينی

  محسن

  کتابدار

  محمد کاظم

  شبگرد

  محمد رضا

  کريمی عقدا

  محمد

  شفيعی ثا بت

  صدف

  کوراوند

  شهريار

  شکرالهی

  ناصر

  کوکلان

  محمد حسين

  شلش نژاد

  کريم

  گبرلو

  سليمان

  شهابی حقيقی

  حميد رضا

  گرجی

  عبدالحميد

  شهرابی فراهانی

  محمد

  گردوئی

  مهدی

  شهرياری

  سعيد

  گلزار پور

  محمد

  شهيدی

  ابوالفضل

  گلستانه

  رسول

  شيخ عباسی

  مسعود

  گلستانه

  علی

  شيرازی

  سيدکاظم

  لياقت

  غلامحسين

  شيعه بيکی

  نيما

  محرمی

  رسول

  صادق عمل نيک

  مرتضی

  محقق

  کامران

  صادقی

  محمد حسين

  محمد علی نژاد عمران

  قربان

  صادقی پارسا

  بهروز

  محمدی

  کمال

  صادقی کبوديان

  محمد

  محمدی دانيالی

  حميد رضا

  صادقيان

  حامد

  محمدی علی آباد

  باقر

  صحرايی جهرمی

  اشکان

  محمودی

  حسين

  صدر عاملی

  مسعود

  مدبری فر

  مهدی

  صفائيان

  داود

  مراثی

  عبدالعلی

  صنعتگران رحيمی

  مهران

  مرادحاصل

  اشکان

  صنعتی

  علی

  مسلمی نائينی

  حسن

  ضرابيان

  عليرضا

  مصطفائی

  جمشيد

  ضيايی

  رمضانعلی

  معلمی

  محمد

  ضيايی

  مسعود

  مقدس

  محمد حسن

  طباطبائی قمی

  محمد

  ملائی داريانی

  بيژن

  طغيانی

  غلامرضا

  ملکی مهرآبادی

  ايمان

  طلوعی راد

  مجيد

  ملکی ميلانی

  فرزاد

  ظهور

  مهدی

  ممقانی

  محمد باقر

  عاصم پور

  احمد

  منصوری بيرجندی

  محمد حسين

  عباسی

  سيد يحيی

  موحدی

  محمد رضا

  عبدالرحيم خان

  مجيد

  موسويان

  سيد احمد

  عبدالله

  امير

  موسوی

  مجيد

  عبدالهيان

  حيدر

  مهدوی

  يونس

  علی عسگری

  علی

  مهدوی معين

  محسن

  علينقی پور

  عليرضا

  مهدوی ن‍ژاد

  رمضانعلی

  فتح اللهی

  حسين

  مهرآرا

  محمود

  فرخنده حال

  حامد

  مهراد

  وحيد

  فروتن مقدم

  مهدی

  مهرزادگان

  محمد

  فروغی

  حسن

  ميرصالحيان

  رسول

  فشارکی فرد

  رسول

  نائينيان

  محمد کاظم

  فضائلی

  محمد جعفر

  ناطق

  محمد جواد

  فلاحی

  جواد

  نجاری

  حسين

  فلاحی

  عليرضا

  نجف اوشانی

  اردلان

  قادری

  سيد هادی

  نجفی

  فريد

  قاسمی تودشکی

  مهدی

  نريمانی

  رامين

  نصرت خواه

  مهران

  وفائی صفت

  عباس

  نظری مرويان

  مهدی

  هراتيان

  علی

  نقوی

  محمد رضا

  هنرور

  فرهنگ

  نيک بخت

  علی

  يزدانی

  کاظم

  نيک رو

  مجتبی

  يوسفی

  رضا

  نيکزاد

  مصطفی

  يوسفی

  مهدی

  وحدتی

  مهرداد

  يوسفی نيا

  افشين

  وزيری

  سيد عباس

عمادی  سيد پيام 
عادل نوشيرواني يوسفی جديدی محسن
زحلی مهدی سعيدی زاده مجتبی
افسری احمد خلف غلامحسين
    سجادی سيد محمدباقر

  اعضای وابسته

  نام خانوادگی

  نام

  نام خانوادگی

  نام

  اسديان

  مرتضی

  شهسواری

  مهدی

  افخمی

  علی

  صالحی

  رضا

  ايمانی

  احمد

  فرهادی نيا

  محمود

  آزاده

  مجيد

  فروغی

  حميدرضا

  بهلول زاده

  رضا

  قلی زاده پاشا

  علی حسين

  پهلوانی

  حسين

  کويلی

  رئوف

  تشکر

  نويد

  محب اصفهانی

  عباس

  حامدی

  حامد

  محمد زاده گيلارلو

  مهران

  حسينی

  داود

  محمودی

  محمد ساعد

  حسينی فراش

  سيد مهدی

  مستخدم صادق

  پيمان

  خادم

  علی اکبر

  مصفا

  رضا

  خلج صدرايی

  بتول

  منصوريان

  محمد

  خليل اللهی

  حسين

  نادری پور

  حج ت

  دل زنده ندامانی

  محمد ابراهيم

  نجفی پاشاکی

  کورش

  دهش

  نادر

  نظری

  مسعود

  زرين زاده

  حسين

  نظری

  مسعود

  سلک غفاری

  علی

  نکوگويان

  حامد

 

اعضای دانشجویی

  نام خانوادگی

  نام

  نام خانوادگی

  نام

  ابراهيم زاده

  پژمان

  شمس نصرتی

  فاطمه

  ابراهيمی

  علی

  شهاب الدينی

  هانيه

  احمد زاده

  سيد محسن

  شهرياری

  داود

  احمدی هراتبر

  مهدی

  شيخ الاسلامی

  وحيد

  اديبی

  حامد

  شيخ سفلی

  محمد

  ارباب زاده

  الياس

  صادق پور

  محمد

  ارژنگ

  مهدی

  صادقی

  مازيار

  ازوجی

  عامر

  صادقی

  هادی

  اژدست

  محمد حسين

  صادقی طباطبايی

  برمک

  اسديان

  محمد حسين

  صادقی نيا

  الهام

  اسديان اردکانی

  محمد حسين

  صالحزاده

  سيد محسن

  اسراريان

  آيناز

  صانعی فر

  عليرضا

  اسفندياری

  علی

  صبری

  وحيد

  اسکندری

  سينا

  صداقت نژاد

  احسان

  اصغری شيروانی

  خسرو

  صدفی طهران

  محمد حسن

  اعتماديان

  محمد رضا

  صراف زاده

  علی

  افتخاری شهری

  احسان

  صيدی

  حسن

  اکبرپور

  مرتضی

  ضيائيان

  مصطفی

  اکبرزاده

  ايمان

  طالبم

  کاوه

  اکبری

  امير

  طاهرخانی رمضان پور

  فرشاد

  اکبری زارع

  محمد

  طريقتی

  اسماعيل

  الديرانی

  محمد

  طنابی

  حامد

  امامی

  آرش

  عابدی

  وحيد

  امامی

  محسن

  عابدينی

  وحيد

  امينی

  افسون

  عالميان

  رضوان

  انوشه

  محمد

  عبادی

  احمد

  اوجی حقيقی شيرازی

  عليرضا

  عبادی شرف آباد

  جواد

  آدينه

  وحيد رضا

  عباس نژاد ديزجی

  شهرام

  آذرخو

  عليرضا

  عبداللهی قلقاچی

  هادی

  آزموده

  سهراب

  عبداله زاده

  بابک

  آسترکی

  محمدباقر

  عبدی بهنق

  رضا

  آسيابانپور مهدی

  سهراب

  عسکری

  احسان

  آقا احمدی

  طاهره

  عسکری

  ناصر

  آهنگری

  مهدی

  عسکری بشکانی

  رضا

  برزا

  مسعود

  عصمتی

  قاسم

  برزوئی

  حامد

  عطارين

  کورش

  بقاليان

  امين

  علاف اکبری

  امير

  بلباسی

  حميد رضا

  علوی هاشمی

  سيد حسن

  بلدی

  علی

  علياری

  بابک

  بنائی بروجنی

  مهدی

  عليزاده

  مهدی

  بنی اسدی

  عليرضا

  عليزاده حيدری

  محمد رضا

  بهاری

  محمد امين

  عليزاده يزدی

  وحيد

  بهرامی

  علی

  عموزاد خليلی

  رضا

  بهروز فر

  علی

  عنابی ميلانی

  آيدين

  بهشتی

  محمدجعفر

  عيسی زاده

  حميد

  بهليلی موگويی

  مجيد

  غريبی چاهستانی

  ابوذر

  بهمنی

  پيام

  غلامی

  مجتبی

  بوداقی آلنی

  مهدی

  غيور

  وحيد

  پاداش

  محمد

  فاطمی

  افشين

  پاشازاده

  حامد

  فتح العلومی

  امين

  پاشيره پور

  جمال

  فتح اله زاده

  اباسلت

  پاکيزه کار

  ارشيا

  فتح الهی

  نصراله

  پرستار

  سعيد

  فرخ زاده

  مهدی

  پريور

  امير حسين

  فرزاد

  حسين

  پور بشيری

  مجتبی

  فرزانه

  رضا

  پوررمدانی

  علی

  فرهادی

  احمد

  پورمسگری

  مجيد

  فرهمند

  جواد

  تائبی

  احسان

  فروزنده

  بابک

  تاجيک

  ياسر

  فضلی

  محمد

  تبيانيان

  افشين

  فلاح

  محمد مقداد

  تراب نيا

  شمس

  فهامی

  عباس

  ترابخانی

  امين

  فولادپنجه

  اکبر

  ترابی

  سيد فرزاد

  قاسم نژاد

  علی

  تعظيمی

  مصطفی

  قانع عز آبادی

  عليرضا

  تفضلی

  مهدی

  قدمی بدرلو

  سيامک

  تقوی

  سيدکمال

  قديمی

  توفيق

  تقی زاده

  جهان

  قراگوزلو

  عليرضا

  تقی زاده

  مصطفی

  قربانی

  امين

  توکلی

  فيروزه

  قربانی

  علی

  توکلی

  سينا

  قربانی

  هادی

  توکل

  بهروز

  قربانی کرهرودی

  مهدی

  جباری پور

  بهزاد

  قربانی

  عباس

  جربان

  سعيد

  قره قانی

  آيت اله

  جعفريان جزی

  مهدی

  قمريان

  نادر

  جعفريان جم

  ناتان

  قنبری

  اميد

  جلوخانی نيارکی

  محمدرضا

  قنبريان

  مهدی

  جليلی

  سينا

  قنبری مرداسی

  محمود

  جليلی صفار

  رضا

  کرفی

  محمد رضا

  جمشيدی

  فردين

  کاظم نژاد فرد

  جلال

  جمشيدی

  مهدی

  کاظمی

  سيد ابراهيم

  جنت آبادی

  محسن

  کاظمی بيدختی

  ابوالفضل

  جنتی راد

  حسن

  کاکه زاده

  هيوا

  جوادپور نامور

  هومن

  کتابچی

  صالح

  جوانشير بازه حور

  محسن

  کتانی

  بهرام

  جوکار

  اميرحسين

  کدخداقمصری

  علی

  چنانهن

  سيد مصطفی

  کريمی انصاری بهربيگ

  امين

  حاتمی

  جواد

  کمال پور

  مهدی

  حاجيان

  رامين

  کوشيار

  هدی

  حافظی

  فرزانه

  گلعلی پور

  علی

  حبيب اللهی

  حسين

  لازمی ارسی

  حسين

  حبيب اللهی

  عباسعلی

  لطفی

  جعفر

  حبيب زاده

  عارف

  لطيفی

  سيد کوروش

  حداد

  محمدجعفر

  لياقت

  محمد علی

  حسن نسب

  پويا

  مجرد فريمانی

  سعيد

  حسنعلی زاده حقيقی

  عطااله

  مجيدی

  سجاد

  حسين پور

  مهدی

  محسنی

  اميد

  حسين جان زاده

  حامد

  محمدپور شتربانی

  رامين

  حسين زاده

  هادی

  محمدی

  سميه

  حسينی

  فريد

  محمدی

  علی

  حيدری

  مصطفی

  محمدی

  مهران

  خادم فيض تسخير

  عليرضا

  محمدياری

  هادی

  خاقانی

  محسن

  محمدی

  زهرا

  خاکسار

  احسان

  محمدی

  محمدمصطفی

  خاکی

  رضا

  محموديان

  عرفان

  خاندايی

  مهرداد

  مخملباف

  هادی

  خبازی

  محمد رضا

  مددی

  داريوش

  خسرو بگی

  سارا

  مددی

  داريوش

  خسروی

  مهدی

  مرادی

  محمود

  خليفی

  عليرضا

  مرتضوی نطنزی

  سيد محمد

  دادخواه تهرانی

  محمد

  مرتضی قلی

  عليرضا

  دانشور

  امير

  مرسلی

  مرتضی

  داودی

  آرمن

  مزدک

  سيامک

  داودی

  محمود

  مزعلی

  علی

  داورزنی

  حسين

  مسلمانی

  رضا

  دباغ عنبريان

  امير

  مسيبی کلوجه

  رضا

  دبيری

  احسان

  مشهدی کشتيبان

  پيمان

  درخورد

  حسين

  مصطفوی

  سجاد

  درو گر

  علی

  مظاهری طهرانی

  بهرنگ

  دستفروشان

  حامد

  مظفری

  مجيد

  دلاور

  اميرحسين

  معارفدوست

  مهدی

  دهداری

  سعيد

  معتبر

  حميد

  دهسازی ويشکايی

  ابوذر

  معصوم زاده

  موسی

  دولت خواه

  علی

  معلميان

  مجتبی

  ديجوری

  کيارش

  معين

  هادی

  رئيس دانا

  جواد

  مقدس

  محمد حسين

  راثی فرد

  عبدالرضا

  ملبوبی

  مجيد

  رادمنش

  احسان

  ملک پور

  مريم

  رازانی

  نبی اله

  ململی

  سليم

  ربيع يگانه

  مصطفی

  مهاجری

  شراره

  رحمانی

  مهدی

  مهدوی

  رضا

  رحيميان

  سعيد

  مهران

  محمود رضا

  رستگاران

  مرتضی

  موسوی

  سيد مجتبی

  رسولی آکردی

  محمد

  ميرباقری

  عليرضا

  رشيدی

  حسن

  ميرخلف

  سيدمحمد

  رضائی

  حسن

  ميرزاعلی مازندرانی

  محمدجواد

  رضاپور

  سعيد

  ميرزايی

  بهمن

  رضايت پور

  محمدحسين

  ناظمی

  حسين

  رضی کلايه

  غلامحسين

  نبيونی

  رضا

  رعيت حسين آبادی

  ابوالقاسم

  نجاريانی

  علی اکبر

  رفيعی

  جواد

  نشاط اسفهلانی

  الهه

  رمضان اصفهانی

  احسان

  نصيری

  سهيل

  رمضانی

  مهدی

  نظری

  اسماعيل

  رمضانی

  حيدر

  نظری

  سميه

  رنجبر

  مجتبی

  نظری

  عليرضا

  رنجبر

  محمود

  نعمتی

  سعيد

  رهايی فرد

  مسعود

  نعيمی

  بهروز

  روان

  علی

  نقاشی

  فهيمه

  روحانی

  بابک

  نقره

  پيروز

  روحانی

  حميدرضا

  نقی رازليقی

  مهدی

  روحانی

  سيد محمدحسن

  نوبختی

  عباس

  روشنی

  علی

  نوروزی

  يوسف

  زارع رئيس آّبادی

  علی

  هاشمی

  احسان

  زارعی

  اميد

  همزه ئی

  محمد مهدی

  زاهد انارکی

  علی

  واعظی

  مرتضی

  زاهدی

  امير

  واهبی

  مهرداد

  زره ساز

  مرتضی

  وجدانی جهرمی

  محمد

  زمانی رباط سنگی

  سعيد

  ولی پور کليبر

  مسعود

  زمانيان

  مهرداد

  ياقوتيان

  امين

  زهتابچی

  حميد رضا

  ياوری

  آرش

  سارال چيانه

  علی

  يحيوی زنجانی

  متين

  ساعدی دزکی

  مرتضی

  يزدان پناه

  احسان

  سالمی پور

  مصطفی

  يزدانی

  حامد

  سببی

  فرهاد

  ميرزاعلی مازندرانی

  محمدجواد

  سجادی

  حسين

  ميرزايی

  بهمن

  سجادی

  سيد علی

  ناظمی

  حسين

  سراجان

  ناصر

  نبيونی

  رضا

  سلمانی

  ندا

  نجاريانی

  علی اکبر

  سليمانی روزبهانی

  مسعود

  نشاط اسفهلانی

  الهه

  سليمی

  حسين

  نصيری

  سهيل

  سميعی

  حسن

  نظری

  اسماعيل

  سيبويه

  علی

  نظری

  سميه

  سيد کاشی

  سيد محمد حسين

  نظری

  عليرضا

  سيف آبادی

  رضا

  نعمتی

  سعيد

  سيما

  محمد

  نعيمی

  بهروز

  شاه صنمی

  مهسا

  نقاشی

  فهيمه

  شاه عباسپور

  هزير

  نقره

  پيروز

  شاهسون

  مريم

  نقی رازليقی

  مهدی

  شبانی

  علی اکبر

  نوبختی

  عباس

  شجاعی

  سعيد

  نوروزی

  يوسف

  شجاعی

  سيد شامير

  هاشمی

  احسان

  شرفی

  نادر

  همزه ئی

  محمد مهدی

  شريفی

  محمد

  واعظی

  مرتضی

  شريفی پيشه

  رضا

  واهبی

  مهرداد

  شفاهی شجا

  جلال

  وجدانی جهرمی

  محمد

  شفيعی

  مهدی

  ولی پور کليبر

  مسعود

  شفيعی

  علی

  ياقوتيان

  امين

  شفيعی

  محمدجواد

  ياوری

  آرش

  شفيعی

  مهدی

  يحيوی زنجانی

  متين

  شفيعی علويجه

  علی

  يزدان پناه

  احسان

  شکری

  محسن

  يزدانی

  حامد

  شکيبی نژاد

  نيما

جمشيدی

شايان

  شمس برهان

  محمود

مرتضوی

 سيد احسان

چابکی ملکی سینا زراندوز روزبه
احمدی آبنیک هادی غفاری محسن 
قاسمی سجاد  بدیعی شایان
    پیرنیر پویان

 

انتشار در گروه: وبلاگ

بسمه تعالی

اساسنامه انجمن مهندسی ساخت و توليد ايران

فصل اول – کليات و اهداف

ماده 1: به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقای علم و توسعه کمی و کيفی نيروهای متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمينه های مربوط به انجمن مهندسی ساخت و توليد ايران که از اين پس در اين  اساسنامه انجمن ناميده می شود، تشکيل می گردد.

ماده 2 : انجمن مؤسسه ای غيرانتفاعی است و در زمينه های علمی و پژوهشی و فنی فعاليت می کند و از تاريخ ثبت دارای شخصيت حقوقی است و رئيس هيأت مديره آن نماينده قانونی انجمن می باشد.

ماده 3: مرکز انجمن در شهر تهران به نشانی تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد ، دانشگاه تربیت مدرس ، ساختمان فنی و مهندسی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، طبقه 2- و شعب آن پس از موافقت کميسيون انجمن های علمی  می تواند در هر منطقه از کشور تشکيل شود.

تبصره: هيأت مديره می تواند درصورت لزوم نسبت به تغيير نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند. به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی و کثيرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کميسيون انجمن های علمی وزارت علوم،  تحقيقات و فناوری برسد.

ماده 4: انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه برای مدت نامحدود تشکيل می شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوری اسلامی ايران می باشد .

فصل دوم- وظايف و فعاليت ها

ماده 5: به منظور نيل به هدف های مذکور در ماده (1) اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:

5-1- انجام تحقيقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بين المللی بين محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم مهندسی ساخت و توليد سروکار دارند.

5-2- همکاری با نهادهای اجرايی، علمی و پژوهشی در زمينه ارزيابی و بازنگری طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمی موضوع فعاليت انجمن

5-3- ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز

5-4- ارايه خدمات آموزشی و پژوهشی

5-5- تشکيل گردهمايی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بين المللی

5-6- انتشار کتب و نشريات علمی

فصل سوم - انواع و شرايط عضويت

ماده 6: انواع و شرايط عضويت

6-1- عضويت پيوسته

مؤسسان انجمن و کليه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی در رشته مهندسی ساخت و توليد و رشته های وابسته باشند، می توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

تبصره : افرادی که دارای درجه کارشناسی در يکی از رشته های مذکور در بند 6-1 می باشند با تصويب هيأت مديره می توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

6-2- عضويت وابسته

کسانی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در يکی از رشته های مذکور در بند 6-1 شاغل باشند.

6-3- عضويت دانشجويی

کليه دانشجويانی که در رشته مهندسی ساخت و توليد و يا رشته های وابسته به تحصيل اشتغال دارند.

6-4- عضويت افتخاری

شخصيت های ايرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمينه های ساخت و توليد حايز اهميت خاص باشد يا در پيشبرد اهداف انجمن کمک های مؤثر و ارزنده ای نموده باشند.

6-5- عضويت حقوقی

سازمان هايی که در زمينه های علمی و پژوهشی مربوط فعاليت دارند می توانند به عضويت انجمن درآيند.

تبصره : اعضای حقوقی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.

ماده7: هر يک از اعضا، سالانه مبلغی را که ميزان آن توسط مجمع عمومی تعيين می گردد، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد کرد.

تبصره1: پرداخت حق عضويت هيچ گونه حق و ادعايی نسبت به داراِيی انجمن برای عضو ايجاد نمی کند.

تبصره2 : اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

ماده 8 : عضويت در يکی از موارد زير خاتمه می يابد:

8-1- استعفای کتبی

8-2- عدم پرداخت حق عضويت سالانه

8-3- رد صلاحيت عضو بنا به تصويب هيأت مديره

تبصره 1: تاييد خاتمه عضويت با هيأت مديره است .

تبصره2: آيين نامه عضويت و خاتمه عضويت توسط هيأت مديره تدوين خواهد شد.

فصل چهارم- ارکان انجمن

ماده 9: ارکان اصلی عبارتند از: الف- مجمع عمومی، ب- هيأت مديره و ج- بازرس

 الف : مجمع عمومی

 ماده10: مجمع عمومی از گردهمايی اعضای پيوسته به صورت عادی يا فوق العاده تشکيل می شود.

10-1- مجمع عمومی عادی سالی يک بار تشکيل می شود و با حضور يا رای کتبی نصف به علاوه يک کل اعضای پيوسته انجمن رسميت می يابد و تصميمات با اکثريت آراء معتبر است.

10-2- در صورتی که در دعوت نخست مجمع عمومی رسميت نيافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز بعد تشکيل می شود و با هر تعداد حاضر جلسه رسميت خواهد يافت.

10-3- مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری با دعوت هيأت مديره يا بازرس و يا با تقاضای کتبی يک سوم اعضای پيوسته تشکيل می شود.

تبصره 1: دعوت برای تشکيل مجامع عمومی به صورت کتبی و يا آگهی در روزنامه کثيرالانتشار است و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشکيل مجمع به اطلاع اعضای پيوسته برسد.

تبصره2: يک سوم اعضای پيوسته می توانند مستقيماً اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده نمايند مشروط بر اينکه هيأت مديره و نيز بازرس انجمن به تقاضای ايشان پاسخ منفی داده باشد و در چنين حالتی، ايشان در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هيأت مديره و بازرس تصريح نمايند.

تبصره3: درصورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هيأت رئيسه مجمع از ميان اعضا انتخاب خواهد شد.

ماده11: وظايف مجامع عمومی عادی و فوق العاده به شرح زير می باشد:

11-1- انتخاب اعضای هيأت مديره و بازرس

11-2- تصويب خط مشی انجمن

11-3- بررسی و تصويب پيشنهادات هيأت مديره و بازرس

11-4- تعيين ميزان حق عضويت و تصويب ترازنامه

11-5- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه

11-6- عزل هيأت مديره و بازرس

11-7- تصويب انحلال انجمن

11-8- بررسی و تصويب ترازنامه و صورت حساب درآمدها و هزينه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن

تبصره1: مجامع عمومی توسط هيأت رييسه ای مرکب از يک رييس، يک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره2 : اعضای هيأت رييسه با اعلام و پذيرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می شوند.

تبصره3: اعضای هيأت رِييسه نبايد از بين کسانی باشند که خود را در انتخابات هيأت مديره و بازرس کانديدا کرده اند.

تبصره4: مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصميم گيری در مواد بندهای 11-5 و 11-6 و 11-7 تشکيل می شود.

ب- هيأت مديره

ماده 12 : هيأت مديره انجمن مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل می باشد که هر دو سال  يک بار با رای مخفی از ميان اعضای پيوسته انجمن انتخاب می شوند.

12-1- هيچ يک از اعضا نمی توانند بيش ا ز دو بار متوالی به عضويت هيأت مديره انتخاب شوند.

12-2- عضويت در هيأت مديره افتخاری است.

12-3- هيأت مديره حداکثر تا يک ماه از انتخاب شدن ، تشکيل جلسه داده و با رای کتبی نسبت به تفکيک وظايف خود اقدام می نمايد.

12-4- کليه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رييس يا نايب رئيس يا دبير و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رئيس يا نايب رِييس و يا دبير معتبر است.

12-5- هيأت مديره موظف است بر حسب نياز هر يک ماه يک بار تشکيل جلسه دهد. فاصله بين ارسال دعوت نامه يا تلفن با تاريخ تشکيل جلسه هيأت مديره حداقل سه روز است.

12-6- جلسات هيأت مديره با حضور اکثريت اعضا رسميت می يابد و تصميمات متخذه با اکثريت آرای موافق، معتبر است.

تبصره: تصميمات متخذه در هر شرايط با حداقل سه رای موافق معتبر است.

12-7- کليه مصوبات هيأت مديره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورت جلسات هيأت مديره نگهداری می شود.

12-8- شرکت اعضای هيأت مديره در جلسات ضروری است و غيبت هر يک از اعضا بدونعذر موجه به

12-9- تشخيص هيأت مديره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غايب خواهد بود.

12-10- درصورت استعفا، برکناری يا فوت هر يک از اعضای هيأت مديره، عضو علی البدل برای مدت باقی مانده دوره عضويت به جانشينی وی تعيين خواهد شد.

12-11- شرکت اعضای علی البدل در جلسات هيأت مديره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

12-12- شرکت بازرس در جلسات هيأت مديره بدون داشتن حق رای مجاز است.

12-13- هيأت مديره موظف است ظرف حداکثر چهار ماه پيش از پايان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هيأت مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کميسيون انجمن های علمی ارسال نمايد.

تبصره1: هيأت مديره پيشين تا تأييد هيأت مديره جديد از سوی کميسيون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری مسؤوليت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

تبصره 2 : هيأت مديره می تواند از بين خود يا خارج يک نفر شخص حقيقی را به عنوان دبير انجمن انتخاب نموده و حدود اختيارات او را تعيين نمايد. دبير انجمن در حدود اختياراتی که هيأت مديره به وی تفويض نموده است،  نماينده انجمن محسوب شده و از طرف انجمن حق امضا دارد.

تبصره3: اگر دبير انجمن از اعضا هيأت مديره باشد، دوره دبيری او از مدت عضويتش در هيأت مديره بيشتر نخواهد بود.

ماده 13 : هيأت مديره نماينده قانونی انجمن می باشد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:

13-1- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

13-2- تشکيل گروه های علمی انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها

13-3- هيأت مديره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غيرمنقول و تبديل به احسن يا ترهين و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غيرمنقول که مستلزم تصويب مجمع عمومی است، انجام دهد.

13-4- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومی است، هيأت مديره کليه اختيارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع فعاليت انجمن دارا می باشد.

13-5- تهيه گزارش سالانه و تنظيم تراز مالی و صورتحساب درآمدها و هزينه های انجمن برای تصويب در مجمع عمومی و ارايه به مرجع نظارت در موعد مقرر

13-6- اقامه دعوی و پاسخگويی به دعاوی اشخاص حقيقی يا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعيين وکيل و حق توکيل به غير

13-7- انتخاب و معرفی نمايندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی

13-8- اجرای طرح ها و برنامه های علمی در چارچوب وظايف انجمن

13-9- جلب هدايا و کمک های مالی

13-10- اهدای بورس های تحقيقاتی و آموزشی

13-11- اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعايت قوانين و مقررات جاری کشور

13-12- ارسال گزارش های لازم به کميسيون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

ج- بازرس

ماده 14: مجمع عمومی عادی يک نفر را به عنوان بازرس اصلی و يک نفر را به عنوان علی البدل برای مدت دو سال انتخاب می نمايد.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.

ماده 15: وظايف بازرس به شرح زير است:

15-1- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهيه گزارش برای مجمع عمومی

15-2- بررسی گزارش سالانه هيأت مديره و تهيه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

15-3- گزارش هرگونه تخلف هيأت مديره از مفاد اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی به مجمع عمومی

تبصره: کليه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غيرمالی در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوی هيأت مديره برای بررسی در دسترس بازرس قرار گيرد.

فصل پنجم- گروه های علمی انجمن

ماده 16: انجمن می تواند گروه ها و کميته های زير را تشکيل دهد که براساس شرح وظايفی که از سوی هيأت مديره تعيين می شود به فعاليت می پردازد.

16-1- تهيه و تصويب آيين نامه تشکيل گروه ها و کميته ها با هيأت مديره انجمن است.

1- گروه های تخصصی

2- کميته آموزش و پژوهش

3- کميته انتشارات

4- کميته آمار و اطلاعات

5- کميته پذيرش و روابط عمومی

6- کميته گردهمايی های علمی

فصل ششم - بودجه و مواد متفرقه

ماده 17- منابع مالی انجمن عبارتند از:

17-1- حق عضويت اعضا

17-2- درآمدهای ناشی از ارايه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای

17-3- دريافت هدايا و کمک ها

17-4- کليه عوايد و درآمدهای انجمن صرف اهداف موضوع ماده 5 اين اساسنامه خواهد شد.

ماده 18- درآمدها و هزينه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومی به کميسيون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ارسال می شود.

ماده 19- کليه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانک های کشور نگهداری می شود.

ماده 20- هيچ يک از مؤسسين يا صاحبان سرمايه حق برداشت يا تخصيص هيچگونه سودی اعم از سود سهام يا سرمايه را نداشته و خود و وابستگان درجه يک آنها نمی توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمايند.

ماده 21- کليه مدارک و پرونده های مالی و غيرمالی مرتبط با فعاليت ای انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيت دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده22- هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه پس از تصويب کميسيون انجمن ای علمی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری معتبر است.

ماده 23- انجمن تابعيت جمهوری اسلامی ايران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعاليت سياسی يا  وابستگی به گروهها و احزاب سياسی را ندارند.

ماده 24- درصورت تصويب انحلال انجمن توسط مجمع عمومی، همان مجمع هيأت تسويه ايرا برای پرداخت ديون وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هيأت تسويه موظف است پساز وصول مطالبات و پرداخت بدهی کليه دارايی های منقول و غيرمنقول انجمن را با نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوری به يکی از مؤسسات آموزشی يا پژوهشی کشور واگذار کند.

ماده 25- اين اساسنامه مشتمل بر 6 فصل 25 ماده 57 زيرماده و 20 تبصره در جلسه مورخ 1381/08/11 مجمع عمومی انجمن به تصويب رسيد.

انتشار در گروه: وبلاگ

اهداف انجمن  

 • ايجاد ارتباط و تبادل نظر علمی، فنی، آموزشی و تحقيقاتی بين محققان و متخصصان داخلی و خارجی
 • ارزيابی و بازنگری برنامه های آموزشی، پژوهشی و صنعتی و ارايه پيشنهادهای لازم به مراجع ذيربط
 • ارايه خدمات آموزشی، پژوهشی، فنی، مشاوره ای و صنعتی
 • ترغيب و تشويق پژوهشگران، صنعتگران، و دانش پژوهان در پيشبرد فعاليت های تخصصی
 • تجليل از دانشجویان ، فارغ التحصیلان ، اساتید و متخصصان ممتاز کشور
 • تقدیر از پایان نامه و پروژه های برتر کشور
 • برگزاری همايش های آموزشی، پژوهشی و صنعتی در داخل و خارج کشور
 • تهيه، تدوين و انتشار کتب و نشريات آموزشی، پژوهشی و صنعتی
 • همکاری با مؤسسات آموزشی، پژوهشی و صنعتی در داخل و خارج کشور
 • شناساندن همه جانبه دانش و فناوری جديد
 • اعتلا و توسعه همه جانبه کمی و کيفی دانش مهندسی ساخت و توليد
 • تهيه و تدوين استانداردهای مناسب مهندسی ساخت و توليد کشور
 • تهيه و تدوين استراتژی ساخت و توليد صنعتی در کشور
انتشار در گروه: درباره ما

فعالیت های انجمن

شنبه, 02 فروردين 773 03:08
 • برگزاری مستمر کنفرانس مهندسی ساخت و توليد با همکاری دانشگاه ها
 • برگزاری دوره های آموزشی
 • برگزاری سخنرانی های ماهانه علمی- تخصصی
 • برقراری ارتباط بين دانش آموختگان و متخصصين ساخت و توليد با صنايع مرتبط
 • اطلاع رسانی گسترده از طريق پايگاه اينترنی انجمن
 • همکاريهای علمی با نهادهای سياستگذاری
 • همکاريهای تحقيقاتی- پژوهشی با مراکز و صنايع دولتی و غير دولتی

دبيرخانه از پيشنهادات شما در گسترش و توسعه فعاليتهای انجمن کمال تشکر را دارد.  لطفاً پيشنهادات خود را به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت داریدrg ارسال فرماييد.

انتشار در گروه: وبلاگ

آيين نامه برگزاری کنفرانس های انجمن مهندسی ساخت و توليد ايران

انتشار در گروه: وبلاگ

معرفی مهندسی ساخت و تولید

پنج شنبه, 02 فروردين 777 06:05

مقدمه

رشته مهندسی مکانيک را شايد بتوان از نقطه ‌نظر تنوع موضوعات تحت پوشش، جامع‌ترين رشته مهندسی به شمار آورد. رشته مهندسی مکانيک در برگيرنده تمامی علوم و فنونی است که با توليد، تبديل و استفاده از انرژی، ايجاد و تبديل حرکت و انجام کار، توليد و ساخت قطعات و ماشين‌آلات و به کارگيری مواد مختلف در ساخت آنها و همچنين طراحی و کنترل سيستم‌های مکانيکی، حرارتی و سيالاتی مرتبط می‌باشد، به عبارت ديگر محاسبات فنی، مدلسازی و شبيه‌سازی طراحی و تهيه نقشه‌ها، تدوين روش ساخت، توليد و آزمايش ماشين‌آلات و تاسيسات مورد استفاده در جهان امروز، با تکيه بر توانايی‌های مهندسان مکانيک انجام می‌گيرد.

تعریف

 مهندسی مکانيک شاخه‌ای از مهندسی است که با طراحی، ساخت و راه‌اندازی دستگاه‌ها و ماشين‌ها سروکار دارد. مهندسی مکانيک نقش بسزايی در بالا بردن امنيّت زندگی، بهبود کيفيّت کلّی زندگی، و نيز ايجاد شور و نشاط اقتصادی ايفا می‌کند. به جرأت می‌توان گفت که مهندسی مکانيک، گسترده‌ترين رشته مهندسی از نظر دامنه فعاليّت‌ها و کاربردها است.

مکانيک؛ يعنی تعمير خودرو و مهندس مکانيک؛ يعنی فردی با دست‌های آلوده به بنزين يا روغن ماشين! چنين ديدگاهی را می‌توانيد در بين تعداد قابل توجهی از عامه مردم و حتی برخی داوطلبان آزمون سراسری بيابيد، در حالی که رشته مهندسی مکانيک به جز يک درس تک واحدی، تقريباً هيچ ارتباطی با شغل مکانيکی ماشين ندارد.(البته در سالهای اخير با وارد شدن رشته مکانيک خودرو يا اتومکانيک دانشجويان اين گرايش از مکانيک مباحث متعددی در مورد سيستمهای پايداری و طراحی موتور خودرو را دانشگاه ها مورد بررسی قرار می دهند). البته دانشجويان در اين رشته با اصول طراحی و طرز کار مکانيزم‌های مختلف به کار رفته در اتومبيل به طور اصولی و پايه‌ای آشنا می‌شوند اما به تعمير خودرو نمی‌پردازند. در حقيقت رشته مکانيک بخشی از علم فيزيک است که با استفاده از مفاهيم پايه علم فيزيک و به تبع آن رياضی به بررسی حرکت اجسام و نيروهای وارد بر آنها می‌پردازد و می‌کوشد تا با توجه به نتايج بررسی‌های خود، طرحی نو در زمينه فن شناسی وضعيت ارائه دهد و در راه پيشرفت انسان گامی به جلو بردارد. رشته مهندسی مکانيک را شايد بتوان‌ از نقطه‌ نظر تنوع‌ موضوعات‌ تحت‌ پوشش‌، جامع‌ترين‌ رشته‌ مهندسی‌ به‌ شمار آورد . چون رشته مهندسی مکانيک در برگيرنده همه علوم و فنون است که با توليد، تبديل حرکت و انجام کار، توليد و ساخت قطعات و ماشين آلات و به کارگيری مواد گوناگون در ساخت آنها و همچنين طراحی و کنترل سيستم های مکانيکی، حرارتی و سيالاتی مرتبط می باشد. به عبارت ديگر محاسبات فنی، مدل سازی و شبيه سازی، طراحی و تهيه نقشه ها، تدوين روش ساخت، توليد و آزمايش تمامی ماشين آلات و تاسيسات موجود در دنيا، با تکيه بر توانايی های مهندسان مکانيک انجام می گيرد.

به عبارت ديگر رشته مکانيک، رشته پياده کننده علم فيزيک است چون برای مثال بررسی حرکت خودرو و عوامل موثر بر روی آن برعهده فيزيک است. اما اين که چگونه حرکت آن تنظيم گردد بر عهده مکانيک می‌باشد.

علم مکانيک به تحليل حرکت و عوامل ايجاد کننده حرکت مانند نيروها و گشتاورها و شکل حرکت می‌پردازد. اما مهندسی مکانيک تا حدودی با علم مکانيک تفاوت دارد چرا که يک مهندس مکانيک علاوه بر علم مکانيک بايد بسياری از علوم ديگر را ياد گرفته و بعضی از هنرها را نيز کسب کند. شايد بتوان گفت که رشته مهندسی مکانيک ، رشته تحليل و طراحی سيستم‌های ديناميکی و استاتيکی است.

مکانيک بهشت رياضيات است. اين جمله زيبا از «لئونارد اولر» رياضی‌دان بزرگ سوئيسی، بيانگر ارتباط تنگاتنگ رياضيات با مکانيک است. در واقع مهندسی مکانيک بخصوص در گرايش حرارت و سيالات از مباحث و مسايل رياضی بسيار استفاده می‌کند. از سوی ديگر مکانيک بخشی از علم فيزيک است و حتی دانش‌آموزان دوره متوسطه نيز با علم مکانيک در کتاب فيزيک خود آشنا می‌شوند. به همين دليل دانشجوی مهندسی مکانيک بايد در دو درس رياضی و فيزيک قوی بوده و همچنين از هوش، استعداد و قدرت تجسم خوبی برخوردار باشد.

فعاليت در رشته مهندسی مکانيک بسيار متنوع است و در نتيجه هم دانشجوی علاقه‌مند به کارهای تئوريک می‌تواند جذب اين رشته شده و در بخش‌های نظری و تئوری فعاليت کند و هم دانشجوی خلاق و علاقه‌مند به طراحی و ساخت وسايل و دستگاههای مختلف می‌تواند اين رشته را انتخاب نمايد. اما بدون شک يک مهندس مکانيک موفق کسی است که به ياری دو بال علم و عمل پيشرفت کند.

مبحث‌ها و موضوع‌های اساسی مهندسی مکانيک عبارت‌اند از : استاتيک، ديناميک، مقاومت مصالح،طراحی اجزاء، ترموديناميک ،م کانيک سيالات، انتقال حرارت، هيدروليک ، پنوماتيک ، مکاترونيک ، کنترل اتوماتيک ، شکل دهی فلزات، ماشين کاری، هم‌چنين انتظار می‌رود يک مهندس مکانيک بتواند مفاهيم اساسی ساير علوم مهندسی و از جمله مهندسی شيمی و مهندسی برق را نيز درک کرده و در طراحی به کار بندد .

مهندسان مکانيک، اصول اساسی نيرو، انرژی، حرکت و گرما را به کار برده و با دانش تخصصی خود، سيستم‌های مکانيکی و دستگاه‌ها و فرآيندهای گرمايی را طراحی کرده و می‌سازند. مهندسان مکانيک گستره وسيعی از دستگاه‌ها، فرآورده‌ها و فرآيندها را توليد می‌کنند؛ به عنوان نمونه: موتورها و سيستم‌های کنترل خودرو و هواپيما، نيروگاه‌های الکتريکی، دستگاه‌های پزشکی، اجزا و قطعه‌های گوناگون از موتورهايی با ابعاد ميکروسکوپی گرفته تا چرخ‌دنده‌های غول‌آسا، فناوری ليزر، طراحی و ساخت به کمک رايانه، ماشينی کردن يا خودکارسازی (اتوماسيون) و روباتيک، انواع گوناگونی از فرآورده‌های مصرفی از دستگاه‌های تهويه مطبوع گرفته تا رايانه‌های شخصی و تجهيزات ورزشی، ماشين‌ها و دستگاه‌هايی که هر يک از فرآورده‌های بالا را به صورت انبوه توليد می‌کنند.

 می‌توان گفت تقريباً همه جنبه‌های زندگی، در ارتباط با مهندسی مکانيک هستند. هر چيزی که حرکت کند يا انرژی مصرف نمايد، احتمالاً يک مهندس مکانيک در طراحی يا ساخت آن نقش داشته است.

مهندسی مکانیک در ایران

دانشکده مهندسی مکانيک از جمله اولين واحدهائی است که در سال 1336 هجری شمسی و همزمان با تأسيس دانشکده پلی تکنيک تهران فعاليتهای آموزشی خود را آغاز نموده است. در سال 1340 نخستين دانش آموختگان آن موفق به اخذ گواهينامه کارشناسی ارشد پيوسته در رشته مهندسی مکانيک شدند.

در شروع آموزش اين مهندسی در ايران ، مهندسی مکانيک با برق يکی بود و «الکترومکانيک» ناميده می‌شد. اما اين دو رشته حدود 40 سال پيش از هم جدا شدند و به مرور رشته‌های ديگری مانند مهندسی شيمی و مواد نيز از مهندسی مکانيک جدا شد و مهندسی مکانيک به عنوان رشته مهندسی مکانيک عمومی ارايه گرديد. ولی با پيشرفت صنعت و نياز صنايع به تخصص‌های مختلف در اين زمينه، از مهندسی مکانيک عمومی دو گرايش «طراحی جامدات» و «حرارت و سيالات» و بعد از آن «ساخت و توليد» ،«مکانيک خودرو» ،«نانومکانيک» ،«مکاترونيک» بيرون آمد و بالاخره بايد به مهندسی دريا اشاره کرد که هنوز در دانشگاه صنعتی شريف به عنوان يکی از گرايشهای مهندسی مکانيک ارايه می‌شود.

کابرد و زير شاخه ها

رشته مهندسی مکانيک دارای واحدهايی ملموس و کاربردی است ولی داشتن شناخت کافی نسبت به اين رشته قبل از انتخاب آن ضروری است. اغلب واحدهای اين رشته دارای رياضيات ديفرانسيلی پيچيده و تجسم فيزيکی هستند که منجر به مشکل شدن اين واحدها می شوند. ضمنا واحدهای کارگاهی و فعاليت در واحدهای توليدی نيز از ويژگی های اين رشته می باشد که داوطلبان آن را با محيطهای صنعتی آشنا کرده و پيوند می زند.

با توجه به اينکه اصولا تحصيلات دانشگاهی به خصوص در زمينه های مهندسی نياز صد در صد به علاقه مندی داوطلب دارد، بنابراين عدم داشتن علاقه و همچنين عدم تقويت دروس اساسی و پايه ای در بخش مکانيک مانند رياضی، فيزيک – مکانيک ، شيمی ، رسم فنی (تجسم بالا داشتن) و هوش نسبتا خوب و عدم روحيه تجزيه و تحليل در مسائل باعث دلسردی و از دست دادن انگيزه تحصيل و رکود شديد در تحصيلات خواهد شد.

معرفی اجمالی زير شاخه ها:

الف – گرايش جامدات

اين گرايش در مقاطع تحصيلات تکميلی طراحی کاربردی ناميده می شود. هدف تربيت آزمايشگاهی متخصصانی است که بتوانند در مراکز توليد و کارخانه ها اجزاء و مکانيزم ماشين آلات مختلف را طراحی کنند. دروس اين دوره شامل دروس نظری، آزمايشگاهی، کارگاه و پروژه و کارآموزی است. فارغ التحصيلان می توانند در کارخانجات مختلف نظير خودروسازی ، صنايع نفت، ذوب فلزات و صنايع غذايی و غيره مشغول شوند و برای اين دوره امکان ادامه تحصيل تا سطح کارشناسی ارشد و دکتری در داخل يا خارج از کشور وجود دارد. موفقيت داوطلبان به آگاهی آنها در دروس جبر و مثلثات، هندسه ، فيزيک و مکانيک همچنين آشنايی و تسلط آنان به زبان خارجی بستگی فراوان دارد. از جمله دروس اين دوره می توان دروس مقاومت مصالح، طراحی و ديناميک را نام برد. در اين رشته زمينه اشتغال و بازارکار خوب وجود دارد و مطالب ارائه شده در طول تحصيل برای دانشجويان محسوس و قابل لمس است.

گرايش طراحی جامدات به بررسی انواع نيروها، حرکتها و تاثير آنها بر اجزاء مختلف ماشين می‌پردازد. در واقع مهندس طراحی جامدات با توجه به نيازهای جامعه ، دستگاهها و ماشين‌های مختلف را طراحی می‌کند. هر ماشين از دو قسمت متحرک و ثابت تشکيل شده است. حال بررسی اين مطلب که حرکت مورد نياز ماشين از چه راهی تامين شده و چگونه از منبع توليد به جايگاه مورد استفاده انتقال پيدا کند و بالاخره چگونه از اين حرکت استفاده گردد تا بيشترين بازدهی را داشته باشد، در حيطه وظايف مهندسی طراحی جامدات است. همچنين ابداع و پيش‌بينی دستگاه تنظيم ماشين‌آلات نيز از مسايل مطرح در اين گرايش می‌باشد.

در واقع مهندس طراح جامدات بايد تمامی نيروها و گشتاورهايی را که به هر عضو ماشين وارد می‌شود بررسی کرده و بهترين حالت قطعه مورد نظر را برای تمامی آن نيروها و گشتاورها و همچنين برای داشتن بهترين کارايی به دست آورده و کارايی مناسب آن قطعه را در زمان طولانی تضمين کند. گرايش طراحی جامدات به طراحی ماشين‌آلات و اجزای آنها، ارتعاشات ماشين‌آلات، ديناميک آنها و کنترل سيستم‌ها می‌پردازد.

گفتنی است که دو گرايش طراحی جامدات و حرارت و سيالات بسيار نزديک به هم هستند و تنها در 20 واحد درسی با يکديگر تفاوت دارند. بنابراين فارغ‌التحصيلان آنها نيز توانايی‌های مشترک زيادی دارند.

 ب – گرايش حرارت و سيالات

اين رشته در مقاطع تحصيلات تکميلی تبديل انرژی ناميده می شود و در به کاربردن علوم و تکنولوژی مربوط جهت طرح و محاسبه اجزاء سيستمهايی که اساس کار آنها مبتنی بر تبديل انرژی ، انتقال حرارت و جرم است به متخصصان کارآيی لازم را می دهد و آنها را جهت فعاليت در صنايع مختلف مکانيک در رشته حرارت و سيالات (نظير مولدهای حرارتی، انتقال سيال نيروگاههای آبی، موتورهای احتراقی و ... ) آماده می سازد. فارغ التحصيلان اين دوره قادر به طراحی و محاسبه اجزا و سيستمها در بخشهای عمده ای از صنايع نظير صنايع خودروسازی ، نيروگاههای حرارتی و آبی، صنايع غذايی، نفت، ذوب فلزات و غيره هستند.

همان‌طور که از نام اين گرايش پيداست مهندسی مکانيک گرايش حرارت و سيالات به مبحث حرارت و مسايل مربوط به سيالات می پردازد. به عبارت ديگر در اين رشته عوامل موثر بر خواص مختلف حرکت سيال بخصوص سيال داغ مطالعه شده و اثر عبور سيال بر محيط محل عبور مانند نيروهايی که در اثر عبور خود در محل ايجاد می‌کند و يا طول‌های ناشی از اثر افزايش و يا کاهش دما در اعضای مختلف يک دستگاه، بررسی می‌شود. همچنين از دروس اصلی اين رشته می‌توان به مکانيک سيالات، ترموديناميک، انتقال حرارت، طراحی سيستمهای هيدروليک و ... اشاره کرد که نيروهای وارد بر جسم متحرک در سيال را بررسی می‌کند.

برای مثال در طراحی يک موتور احتراق داخلی، مسائل مربوط به تبديل حرارت به انرژی ، انتقال حرارت، حفظ موتور در حرارت مناسب توسط يک مهندس مکانيک حرارت و سيالات بررسی می‌شود.

همچنين مسايل مربوط به تاسيسات ساختمان و رآکتورها، انتقال آب ، نفت و گاز ، طراحی نيروگاههای مختلف ، طراحی توربو ماشين‌ها (ماشين‌های دوار) مثل توربين‌های بخار، توربين‌های گاز و فن‌کوئل‌ها به گرايش سيالات مربوط می‌شود.

ج-گرايش خودرو

اين گرايش در مقاطع تحصيلات تکميلی به طراحی موتور، طراحی تعليق و فرمان و بدنه تقسيم می گردد. دانش آموخته اين رشته بايد بتواند درک صحيحی از نحوه عملکرد موتور خودرو داشته باشد و می تواند در کارخانجات خودرو سازی، قطعه سازی، نيروگاهها و ... مشغول بکار شود. همچنين فارغ التحصيلی که با مباحث عملی آشنايی داشته باشد نيز می تواند در تعميرگاهها مشغول به کار شود.

از دروس مهم اين رشته می توان به طراحی موتورهای پيستونی، بررسی سيستم سوخت رسانی، سيستم پايداری خودرو (ديناميک خودرو) اشاره نمود.

دروس عمومی برای اين گرايش که دانستن آنها به درک مباحث کمک شايانی می نمايد عبارتند از، استاتيک مقاومت مصالح، تئوری ارتعاشات،رياضيات مهندسی، معادلات ديفرانسيل.

همانطوری که گفته شد در مقاطع تحصيلات تکميلی اين رشته به سه دسته تقسيم می گردد.

  1) طراحی موتور : در اين گرايش مباحث سيلاتی مانند دبی ورودی و خروجی موتور و مباحثی مانند ميزان انتقال حرارت موتور مورد بحث قرار می گيرد.

  2)تعليق و فرمان: در اين گرايش مباحث ارتعاشی بيشتر مد نظر قرار داد.

  3) طراحی بدنه: در اين گرايش نيز مباحث جامداتی مانند طراحی ورقها و شکل دهی آنها مورد بحث قرار می گيرد.

 د- گرايش مکاترونیک

  در واقع اين رشته يک رشته بين مکانيک، الکترونيک و برق می باشد که دارای مباحث مشترک از اين سه رشته می باشد که در برخی از دانشگاهها يکی از زير شاخه های رشته ساخت و توليد می باشد. نظر به پيشرفت چشمگير رشته الکترونيک اين رشته نيز در حال گسترش می باشد و در آينده نزديک در مقاطع کارشناسی نيز اين رشته داير خواهد شد.

ه-گرايش نانو مکانیک 

  اين رشته نظر به پيشرفت علم نانو در مکانيک بوجود آمده و در حال حاضر در مقطع دکتری دانشجو می پذيرد. ولی در خارج از کشور در تمامی مقاطع تحصيلی دانشجو دارد. با توجه به پيشرفت عمل نانو در سالهای آينده اين علم نيز در مقاطعی غير از دکتری ديده خواهد شد.

و- گرايشهای هوافضا ،مهندسی دريا ، مهندسی انرژيهای تجديد پذير و مهندسی راه آهن

  اين چهار گرايش نيز در قديم از گرايشهای مکانيک بوده ولی در حال حاضر هر کدام به يک رشته جدا تبديل شده اند.

ز - گرايش ساخت و تولید

  اين رشته در مقاطع کاردانی و کارشناسی به دو گرايش قالب سازی و ماشين ابزار تقسيم می شود و در مقاطع تحصيلات تکميلی به سه گرايش سيستمهای توليد صنعتی، شکل دهی فلزات و (در برخی از دانشگاه ها مکاترونيک) تقسيم می گردد.

  هدف تربيت کارشناسانی است که با به کاربردن تکنولوژی مربوط به ابزارسازی، ريخته گری ، جوشکاری، فرم دادن فلزات ، طرح کارگاه يا کارخانه های توليدی آماده کار در زمينه ساخت و توليد ماشين آلات و صنايع (کشاورزی ، نظامی، ماشين سازی، ابزارسازی ، خودروسازی و ... ) باشند. فارغ التحصيلان اين دوره قادر خواهند بود در صنايعی مانند ماشين سازی، ابزارسازی، خودروسازی ، صنايع کشاورزی، صنايع هوايی و تسليحاتی به ساخت و توليد ماشين آلات، طراحی کارگاه و يا کارخانه توليدی بپردازند و نظارت و بهره برداری و اجرای صحيح طرحها را عهده دار شوند. داوطلبان اين رشته بايد در دروس رياضی، فيزيک و مکانيک از آگاهی کافی برخوردار باشند. همچنين درک دروس پايه مانند استاتيک و مقاومت مصالح برای درک دروسی مانند ارتعاشات ديناميک، ديناميک ماشين، ارتعاشات ماشين و ابزار و غيره ضروری است. دروس اين دروه شامل مطالبی در مورد نحوه توليد، طراحی قالبهای پرس، طراحی قيد و بندها، کار و برنامه ريزی با ماشينهای اتوماتيک، اصول کلی و نحوه کار با ماشينهای دستی و تعمير و نصب تمام سرويسهای صنعتی می باشد و درصد نسبتا بالايی از آنها به صورت عملی ارائه می گردد. داوطلب بايد سالم باشد تا بتواند کارهای کارگاهی را به خوبی انجام دهد و استعداد کارهای فنی را داشته باشد. با توجه به خودکفايی صنايع کشور اين رشته دارای بازار کار خوبی است.

  بنا به تعريف انجمن مهندسان ساخت و توليد ايران ، رشته‌ای از مهندسی است که به تحصيلات و تجاربی نيازمند است تا رويه‌های مهندسی را در پروسه‌های توليد و شيوه‌های توليد را در صنعت بفهمد، به کار گيرد و کنترل کند و به توان برنامه‌ريزی در فرايند‌های توليد نيازمند است تا درباره ابزار‌ها، روند‌ها و ماشين‌آلات و تجهيزات تحقيق کند و آنها را بهبود بخشد و امکانات و سيستم‌ها را برای توليد فراورده‌های با کيفيت و هزينه بهينه يکی کند. بنابراين می توان گفت که گرايش ساخت و توليد به زمينه های کاربردی مهندسی مکانيک می پردازد. فارغ‌التحصيلان اين دوره می‌توانند تا مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در داخل يا خارج از کشور ادامه تحصيل دهند.

  يک قطعه بايد به چه روشی ساخته شود تا دارای توليدی سريع و ارزان و همچنين کيفيت مناسب و وقت و کارايی مطلوب باشد؟ پاسخ به اين سوال مهم بر عهده مهندسان گرايش ساخت و توليد است. چرا که يک مهندس ساخت و توليد به مسائل مربوط به ساخت بهينه و توليد با کيفيت بالا می‌پردازد. در واقع اين گرايش بيشتر به مشکلات و معضلات ساخت و توليد می‌پردازد و در نتيجه نسبت به دو گرايش حرارت و سيالات و طراحی جامدات عملی‌تر است و دو گرايش فوق جنبه علمی‌تر دارند.

 ليست تخصصی

دروس تخصصی که برای رشته ساخت و توليد ارائه می شود، عبارتند از: طراحی قالب پرس، ماشينهای کنترل عددی، سيستمهای اندازه گيری (مترولوژی)، توانايی ماشينکاری ، اونيورسال، توليد مخصوص، هيدروليک و پنوماتيک، تست غير مخرب، طراحی قيد و بند، تکنولوژی پلاستيک، کامپوزيت، ريخته گری، شکل دهی فلزات، قالبهای آهنگری (فورج)، طراحی و توليد به کمک کامپيوتر CAD/CAM ، جوشکاری تخصصی ، متالورژی، عمليات حرارتی، کاربرد برق، مديريت توليد، کنترل کيفيت، اتوماسيون، طراحی کارخانه و ... که همه اين دروس دارای آزمايشگاه و يا کارگاه نيز می باشند که همزمان با گذراندن درس به صورت تئوری، بخش عملی نيز به صورت کارگاهی يا آزمايشگاهی انجام می گيرد، در نتيجه دانشجويان از نزديک با واقعيات عملی دروس از نزديک آشنا می شوند.

طراحی قالب پرس: در اين مبحث به روشهای گوناگون شکل دهی ورق و محاسبات مربوطه پرداخته می شود. به طوريکه می توان از قالبهای ساده برش تا قالبهای پروگرسيو برای قطعات پيچيده را طراحی کرد. بدنه اتومبيل ها، تيغه ماشين های ريش تراش و اکثر قطعاتی که از ورق تشکيل شده اند را با قالب پرس شکل می دهند.

 سيستمهای اندازه گيری (مترولوژی ): اين سيستمها در تعيين دقت قطعه اهميت دارند. در اين مبحث از روش های مختلف اندازه گيری قطعات صحبت می شود که از ساده ترين وسيله کوليس تا پيچيده ترين دستگاه های CMM صحبت به ميان می آيد.

اونيورسال: اولين دستگاه مورد استفاده توسط مهندسين ساخت و توليد، دستگاه ماشين تراش اونيورسال می باشد که با اين دستگاه می توان اکثر قطعات ساده و متقارن را با دقت مناسب توليد کرد.

توانايی ماشينکاری: برای اينکه بتوان حداکثر راندمان در يک دستگاه تراشکاری يا ماشين کنترل عددی يا حتی دستگاه سنگ زنی وجود داشته باشد و يا برای محاسبه نيرو و زمان و هزينه توليد قطعه، نياز به يادگيری تئوری های مربوط به اين روش های شکل دهی می باشد که در اين مبحث ارائه می شود.

ماشين های کنترل عددی: برای توليد قطعات پيچيده با دقت بالا از اين سيستم استفاده می شود. به طوريکه با استفاده از دستوراتی که به صورت کد به ماشين داده می شود، بار برداری از قطعه کار انجام می گيرد. با اين دستگاه ها می توان حتی پره های توربين را که شکل 3 بعدی پيچيده ای دارند، تراشکاری کرد.

توليد مخصوص: با پيشرفت علم و نياز برای توليد قطعات با شکل های پيچيده و يا نياز برای ماشينکاری قطعاتی با ويژگيهای خاص که با روش های سنتی امکان پذير نمی باشد، از اين روش استفاده می شود. مثلا برای ماشينکاری شيشه که از ماشينکاری اولتراسونيک استفاده می شود و يا برش سنگ های بزرگ که از جت آب با پودر ساينده استفاده می کنند و يا دستگاه اسپارک که برای ماشينکاری فلزات بسيار سخت استفاده
می شود.

هيدروليک و پنوماتيک: با استفاده از تجهيزات و علم مربوط به هيدروليک و پنوماتيک می توان سيستم های ساده اتوماسيون مانند باز و بسته شدن در اتوبوس با يک دکمه تا سيستم های پيچيده اتوماسيون در خط توليد های بزرگ را طراحی نمود.

تست غير مخرب: اين علم برای بازرسی قطعات، بدون آسيب رساندن به آنها می باشد. برای مثال پروب التراسونيک را روی قطعه (مانند بال هواپيما) حرکت می دهند تا عيوب آنها را تشخيص دهند زيرا ترک يا عيوب ديگر در داخل قطعه با چشم ديگر قابل تشخيص نيست و به دليل امنيت و اقتصاد امکان شکستن قطعه برای بررسی عيوب نمی باشد، با وجوديکه با چشم غير مسلح فقط عيوب بزرگ ديده می شود.

طراحی قيد و بند: برای تکرار پذيری توليد قطعه و يا ماشينکاری قطعات حساس و سخت مثل ماشينکاری روی پره توربين، بايد از قيد و بند برای طراحی آنها استفاده شود.

 تکنولوژی پلاستيک: در اين مبحث کلا" به معرفی مواد پلاستيک و توليد قطعات پلاستيک با روش های مختلف بررسی می شود. در رشته پليمر بيشتر به شيمی پليمر پرداخته می شود و غير از رشته ساخت و توليد در هيچ رشته ای به تکنولوژی روز پلاستيک پرداخته نمی شود.

کامپوزيت: با پيشرفت علم نياز به موادی که دارای استحکام زياد با وجود وزن خيلی کم باشند، بيشتر شد. اين مبحث تا حدودی بر پايه تکنولوژی پلاستيک می باشد. در اين مبحث ساخت و مکانيک کامپوزيت ارائه می شود که می توان گفت به روزترين مبحث می باشد.

ريخته گری: اينجا علم مربوط به طراحی قالب و نحوه ريخته گری فلزات چه به صورت ثقلی و چه به صورت دايکست و يا حتی روش های ديگر مانند ريخته گری دقيق بررسی می شود.

قالبهای آهنگری (فورج): اينجا مباحث مربوط به شکل دادن فلزات تحت نيروی قالب بررسی می شود. از جمله طراحی قالب های فورج و علم جريان مواد بررسی می شود. با دانستن اينکه خواص مواد با اين روش بهبود ميابد، نياز به اين روش شکل دهی بيشتر احساس می گردد.

طراحی و توليد به کمک کامپيوتر CAD/CAM : مباحث مربوط به اينکه چگونه با نرم افزار های کامپيوتری می توان روش توليد را تسريع داد بحث می گردد. از جمله آموزش برنامه نويسی در نرم افزار ها نيز در اين مباحث اهميت ويژه ای دارد.

جوشکاری تخصصی: تئوری ها و علم مربوط به جوشکاری و همچنين روش های مختلف آن در اين درس گفته می شود.

متالورژی: اين مبحث به مهندسين در انتخاب مواد و شناخت مواد بسيار کمک می کند.

عمليات حرارتی: در اين مبحث علم مربوط به کار روی فلزات ارائه می شود که چگونه می توان استحکام، سفتی، سختی، تغيير شکل و ديگر ويژگيهای مربوط به فلزات را با توجه به نياز و با استفاده از حرارت تغيير داد.

کاربرد برق: کاربرد و استفاده از تجهيزات برق و نحوه پياده سازی آنها در صنعت در اين مبحث ارائه می شود.

طراحی کارخانه: نحوه چيدمان دستگاه ها، نحوه طراحی فضا و وسايل حمل و نقل داخلی کارخانه برای رساندن راندمان به حداکثر در اين درس آموزش می شود.

ويژگی خاص اين گرايش ايجاب می کند که از همان ابتدای تحصيل خواندن دروس تخصصی شروع گردد. در صورتيکه در گرايشهای ديگر حدودا از سال دوم اين دروس شروع می شوند. بايد توجه داشت که اکثر دروس تخصصی گرايش ساخت دارای منابع فارسی نيستند و اکثر منابع به زبان انگليسی می باشد و اين امر دانشجويان اين گرايش را مجبور می کند که از همان ترم اول به فراگيری زبان انگليسی مشغول شوند و اصطلاحات تخصصی را فرا بگيرند.

مهندسان ساخت و توليد سنسورهای به کار رفته در کيسه ی هوای خودرو ، نوک چاپ در چاپگر، و کليد اپتيک در تلفن همراه را می سازند. آن ها همچنين در زمينه ی توليد موتورهای جت کوچک ، تلسکوپ های پيشرفته، سمعک های درون گوشی، ريزپردازنده ها، و نيز توليد سبز مشغول به فعاليتند. دانش‌آموختگان اين رشته ياد می‌گيرند چگونه از طريق ميکروماشين کاری بر روی نوک يک سوزن بنويسند، رباتی را کنترل کنند، به کمک رايانه مدل‌های سه بعدی پيچيده بسازند و يک طرح را به يک ماشين پرسرعت انتقال دهند تا آن را بسازد.

انجمن مهندسی ساخت و توليد امريکا يکی از مهمترين انجمنهای حرفه ای است که بيش از70 سال است که از علم ساخت و توليد حمايت ميکند . دفتر مرکزی اين انجمن در ميشيگان قرار دارد و اين انجمن در بيش از 70 کشور جهان عضو دارد و توسط صدها شبکه جهانی حمايت ميشود . از نظر ( مارکوس کراتس ) رئيس انجمن ساخت وتوليد امريکا، هدف اصلی اين انجمن همگام ساختن مردم و تکنولوژی برای پيشرفت علم ساخت و توليد است . اين انجمن بطور ساليانه بيش از نيم ميليون مهندس ساخت و توليد و مدير اجرايی را تحت پوشش و سازماندهی قرار می دهد و سازماندهی اعضای انجمن از طريق برنامه هايی که برای آنها ترتيب داده می شود صورت می گيرد و نشريات ، نمايشگاهها و منابع علمی و تخصصی در اختيار آنها قرار می گيرد تا سطح علمی آنان را ارتقا دهد. اعضا و کارآموزان انجمن اين اطلاعات را از طريق 11 انجمن مرتبط با انجمن ساخت و توليد دريافت می کنند . اين انجمن ها به قرار زير است :

 
• Rapid prototyping
• Robotics
• Plastic
• Material_ forming fabricating
• Manufacturing Research
• Machining
• Machine Vision
• Finishing processes
• Electronic manufacturing
• Composites manufacturing
• Automation integration

اهمیت رشته ساخت و توليد

تمامی محصولات از هواپيما و خودرو تا رايانه و اسباب بازی بايد توليد شوند . مهندسی ساخت و توليد دانش و هنر ساختن فراورده های با کيفيت با هزينه ی منطقی است. ساخت و توليد شامل اجزايی از مهندسی مکانيک ، مهندسی برق ، مهندسی مواد و مهندسی صنايع است. بخش های اصلی ساخت و توليد روند های توليد ، برنامه ريزی ، کنترل کيفيت ، طراحی ابزار ، رباتيک ، طراحی به کمک کامپيوتر و توليد به کمک کامپيوتر را شامل می شود.

  مهندسان ساخت و توليد روش ساخت فراورده را طراحی می کنند. آن ها بايد به اندازه ی کافی با روش های متنوع توليد مانند برش فلزات ، شکل دهی ، مونتاژ ، بازرسی و تست آشنا باشند تا بتوانند روند توليد را طرح ريزی کنند و برای يافتن بهترين شرايط کارکرد تحقيق کنند. ممکن است آنها ابزار ها و ماشين های مخصوصی طراحی کنند و برای بهبود بخشيدن به روش های توليد کنونی نو آوری هايی به خرج دهند . آنها استاندارد های کارها را تعيين می کنند و مراحل توليد را هماهنگ می کنند تا روند همواری را از دريافتن مواد اوليه تا صادر کردن قطعات ساخته شده تضمين کنند . آنها بايد تجهيزات ، نيروی انسانی و امکانات را در يک سيستم که فراورده های با کيفيت را به طور کارآمد توليد می کند ، به خوبی متحد کنند .

  از ويژگی های يک فارغ التحصيل رشته ی ساخت و توليد می توان به درک وی نسبت به روند های توليد ، اصول طراحی و توليد، آشنايی با مواد و تحليل مدل های توليدی اشاره کرد. برای توضيح بيشتر می توان گفت فارغ التحصيل اين رشته تأثير روند های متفاوت توليد را بر روی ويژگی های ماده درک می کند . قدرت انتخاب و به کار گيری مواد را داراست و در اين زمينه خود مبتکر آزمايش ها و پژوهش های گوناگون است . او می تواند با تهيه ی نقشه های دو بعدی و يا مدل های سه بعدی و نيز جداول، اطلاعات به دست آمده را منتقل کند . به طور کلی انتظار می رود مهندسان ساخت و توليد بعد از فارغ التحصيلی قابليت های زير را به دست آورده باشند :

  1. يک مهندس ساخت وتوليد قادر است از دانش خود در رياضيات ، علوم پايه و علوم مهندسی برای حل مسائل مهندسی ساخت وتوليد به خوبی استفاده کند .

  2. يک مهندس ساخت و توليد قادر است آزمايش های مورد نظر خود را طراحی کند و نتايج آن را به خوبی تشريح کند.

  3. يک مهندس ساخت و توليد قادر است وسيله ها ، سيستم ها يا روند هايی را طراحی کند که مشخصات داده شده را ارضا کند.

  4. يک مهندس ساخت و توليد قادر است با کامپيوتر و نرم افزار های مربوطه برای طراحی، تحليل و جمع آوری اطلاعات به خوبی کار کند.

  5. يک مهندس ساخت و توليد قادر است با رسانه های نوشتاری، گفتاری يا تصويری، ايده های خود را به خوبی به ديگران انتقال دهد.

  6. يک مهندس ساخت و توليد قادر است برای تحليل يک مسئله ی مهندسی به عنوان عضوی از گروه به خوبی فعاليت نمايد.

  7. يک مهندس ساخت و توليد قادر است مسوليت حرفه ای يک مهندس و اين که چگونه مسائل مهندسی بر ايمنی، اقتصاد، اخلاق، سياست، جامعه و مسائل فرهنگی تأثير می گذارد ، را درک کند.

  8. يک مهندس ساخت و توليد درک می کند که همواره بايد به دنبال دانش باشد تا اطلاعات خود را به روز نگه دارد.

 دانشگاهها 

دانشگاه های دولتی دارای گرايش ساخت و توليد

  رديف

  نام دانشگاه

  کاردانی

  کارشناسی

  کارشناسی ارشد

دکتری

  1

  دانشگاه اروميه

 

 

  √

 

  2

  دانشگاه بيرجند

 

 

  √

  √

  3

  دانشگاه تبريز

 

  √

  √

 

  4

  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی-تهران

 

  √

  √

 

  5

  دانشگاه تربيت مدرس

 

 

  √

  √

  6

  دانشگاه تهران

 

 

  √

  √

  7

  دانشگاه خواجه نصير الدين طوسی

 

 

  √

  √

  8

  دانشگاه زنجان

 

  √

 

 

  9

  دانشگاه سمنان

 

  √

 

 

  10

  دانشگاه صنايع و معادن ايران

 

 

  √

 

  11

  دانشگاه صنعتی اصفهان

 

  √

  √

 

  12

  دانشگاه صنعتی امير کبير

 

  √

  √

  √

  13

  دانشگاه صنعتی بابل

 

  √

  √

 

  14

  دانشگاه علم و صنعت

 

 

  √

 

  15

  دانشگاه علم و صنعت اراک

 

  √

 

 

  16

  دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

  √

 

انتشار در گروه: اخبار انجمن

    

 اعضای هیئت مدیره و بازرسین از سال 1397 الی 1400

 

عکس پرسنلی

سمت

نام و نام خانوادگی /دکتر / مهندس

ردیف

gholamhossein liaghat

  رئیس هیئت مدیره

 دکتر غلامحسین لیاقت

IMG 20181204 WA0003

نائب رئیس هیئت مدیره 

دکتر کمال محمدی 

Sadegh rahmati1

خزانه دار و عضو هیئت مدیره 

 دکتر صادق رحمتی

hasan moslemi naeini1 

عضو هیئت مدیره  

 دکتر حسن مسلمی نائینی

DR BEHNAM DAVOODI

 عضو هیئت مدیره

دکتر بهنام داودی 

DR POL

 عضو علی البدل هیئت مدیره

 دکتر محمد حسین پل

mehdi 4

 عضو علی البدل هیئت مدیره

دکتر مهدی مدبری فر 

 7

mohammad hossein mansoori1

 بازرس اصلی

مهندس محمد حسین منصوری بیرجندی 

mohammad hasan moghadas1

 بازرس علی البدل

مهندس محمد حسن مقدس 

 
 
 
 

 اعضای هیئت مدیره و بازرسین از سال 1394 الی 1397

عکس پرسنلی سمت  نام و نام خانوادگی / دکتر / مهندس ردیف 
 gholamhossein liaghat    رئیس هیئت مدیره   دکتر غلامحسین لیاقت  1
 hasan moslemi naeini1  نائب رئیس هیئت مدیره    دکتر حسن مسلمی نائینی  2
 Sadegh rahmati1  خزانه دار و عضو هیئت مدیره    دکتر صادق رحمتی  3
 hamid baseri  عضو هیئت مدیره  دکتر حمید باصری   4
 mohammad hasan moghadas1  عضو هیئت مدیره  مهندس محمد حسن مقدس  5
 amir abdollah  عضو علی البدل هیئت مدیره  دکتر امیر عبداله  6
 seyed ali sajadi  عضو علی البدل هیئت مدیره  مهندس سید علی سجادی  7
 mohammad hossein mansoori1  بازرس اصلی  مهندس محمد حسین منصوری بیرجندی  8
 mohammad javad nategh  بازرس علی البدل  دکتر محمد جواد ناطق  9
 
 


اعضای هیئت مدیره سال های پیشین:

 
 

هیئت مدیره از سال 1390 الی 1393

نام و نام

خانوادگی  دکتر/مهندس

سمت سازمانی

شغل  تصویر پرسنلی
دکتر مهرداد وحدتی

رئیس هیئت مدیره

رئیس موزه علوم و فناوری ایران

عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

dr vahdati.jpg

دکتر محمد رضا سلیمانی یزدی

نائب رئیس هیئت مدیره

عضو هیئت علمی دانشگاه صنایع و معادن 

dr soleymani yazdi.jpg

 مهندس عباس قربانعلی بیک

عضو هیئت مدیره و خزانه دار

معاون نفت و گاز شرکت فناوران پارسيان  eng ghorbanalibeik
دکتر امیر عبداله

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

dr a abdullah

 دکتر محمود مهرآرا

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) 

مهندس علیرضا مصدقی

عضو علی البدل هیئت مدیره

معاون توليد گروه خودروسازی سايپا

eng mosadeghi.jpg

 دکتر مهدی نظری مرویان

عضو علی البدل هیئت مدیره

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع) 

 مهندس سید علی سجادی

بازرس اصلی

رئيس دانشگاه علمی کاربردی

صنعتی کوشا- واحد تهران

 eng sajjadi
 مهندس علی گلستانه

بازرس علی البدل

مشاور عالی سازمان

گسترش و نوسازی صنايع ايران

 
 
 
 

هیئت مدیره از سال 1387 الی 1390

نام و نام

خانوادگی  دکتر/

مهندس

سمت سازمانی

شغل تصویر پرسنلی
دکتر محمد رضا سلیمانی یزدی

رئیس هیئت مدیره

عضو هیئت علمی دانشگاه صنایع و معادن  dr soleymani yazdi.jpg
دکتر رضا یوسفی

نائب رئیس هیئت مدیره

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف  dr yousefi
 مهندس محسن افراسیابی

عضو هیئت مدیره و خزانه دار

مدیرعامل شرکت مهندسی ایمن سروی  eng afrasiabi
دکتر مهرداد وحدتی

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

dr vahdati.jpg

 مهندس سید علی سجادی

عضو هیئت مدیره

رئيس دانشگاه علمی کاربردی

صنعتی کوشا- واحد تهران

 eng sajjadi
دکتر صادق رحمتی

عضو علی البدل هیئت مدیره

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهر مجلسی

Sadegh rahmati1

 مهندس محمد حسن مقدس

عضو علی البدل هیئت مدیره

عضو هيات مديره شرکت فن آوران فردا  mohammad hasan moghadas

 دکتر محمد رضا رازفر

بازرس اصلی

عضو هيات علمی دانشگاه صنعتی امير کبير  dr razfar
 مهندس محمد حسین منصوری بیرجندی

بازرس علی البدل

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی

 mohammad hossein mansoori
 
 
 
 
 
 

هیئت مدیره از سال 1385 الی 1387

نام و نام

خانوادگی  دکتر/

مهندس

سمت سازمانی

شغل تصویر پرسنلی
دکتر محمد حسین صادقی

رئیس هیئت مدیره

عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک

دانشگاه تربیت مدرس

 dr sadeghi
دکتر جواد اکبری

نائب رئیس هیئت مدیره

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف  dr akbari
 مهندس محمد حسین منصوری بیرجندی

عضو هیئت مدیره و خزانه دار

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی  mohammad hossein mansoori
دکتر صادق رحمتی

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع)

Sadegh rahmati1

 دکتر امیر عبداله 

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 dr a abdullah
مهندس محسن افراسیابی

عضو علی البدل هیئت مدیره

مدیرعامل شرکت مهندسی ایمن سروی eng afrasiabi
 دکتر فرهنگ هنرور

عضو علی البدل هیئت مدیره

عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

 dr honarvar

مهندس جلال تعصبی 

بازرس اصلی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی  
مهندس صادق خرسندی آشتیانی

بازرس علی البدل

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی  
 
 
 
 

هیئت مدیره از سال 1381 الی 1383    و   هیئت مدیره از سال 1383 الی 1385

نام و نام

خانوادگی  دکتر/

مهندس

سمت سازمانی

شغل تصویر پرسنلی
مهندس علی گلستانه

رئیس هیئت مدیره

   
دکتر امیر عبداله

نائب رئیس هیئت مدیره

عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 dr a abdullah
 دکتر بهروز آرزو

عضو هیئت مدیره و خزانه دار

عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 dr arezou
مهندس رسول گلستانه 

عضو هیئت مدیره و دبیر

 

 

 مهندس محمد جعفر دانش مارنانی

عضو هیئت مدیره

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران  eng danesh
مهندس کمال محمدی

عضو علی البدل هیئت مدیره

دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری  eng mohammadi
 دکتر محمد حسین صادقی

عضو علی البدل هیئت مدیره

عضو هیئت علمی دانشکده مکانیک 

دانشگاه تربیت مدرس

 dr sadeghi

مهندس مهدی مهدی پور

بازرس اصلی

شرکت کفا  
مهندس رضا بزرگ بیگدلی

بازرس علی البدل

دانشکده مکانیک 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 
 
انتشار در گروه: وبلاگ

صفحه1 از2

آخرین مطالب

سومین دوره نمایشگاه بین المللی خودرو شهر آفتاب تهران دی ماه 97
سومین دوره نمایشگاه بین المللی خودرو شهر آفتاب تهران دی ماه 97   محل برگزاری…

بیش از 300 اسلاید در برنامه ریزی و مدیریت پژوهش
بیش از 300 اسلاید در برنامه ریزی و مدیریت پژوهش

نمایشگاه تستا - تقاضای ساخت و تولید ایرانی
  نمایشگاه تستا - تقاضای ساخت و تولید ایرانی   زمان : 3 الی 6…

تفاهم نامه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران و انستیتو مهندسی ساخت و تولید انگلستان
تفاهم نامه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران و انستیتو مهندسی ساخت و تولید انگلستان…

تفاهم نامه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران و انجمن بازرسی غیر مخرب ایران
تفاهم نامه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران و انجمن بازرسی غیر مخرب ایران  …

تفاهم نامه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران و شرکت ماشین سازی اراک
  تفاهم نامه     انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران و شرکت ماشین سازی…

عضویت در خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار انجمن می توانید در خبرنامه ما عضو شوید. لطفا آدرس پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.

 

درباره ما

 انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران

انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران با هدف ايجاد ارتباط و تبادل نظر علمی، فنی، آموزشی و تحقيقاتی بين محققان و متخصصان داخلی و خارجی تشکیل گردیده است.
بازدید امروز:301
بازدید دیروز:476
بازدید این هفته:1984
کل بازدیدها:271744

چهارشنبه, 05 تیر 1398 15:13

تماس با ما

آدرس انجمن:

تهران - جلال آل احمد -  پل نصر- دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی و مهندسی - طبقه منفی 1 (1-)
88220216 - 021
09195160262 (مهندس الله دینی – نماینده انجمن)
info@smeir.org
allahdini@smeir.org

خبرنامه ما

 
 

ورود (عضویت)