تلفن:88220216 - 021|0262 516 0919 98+| پست الکترونیک:info@SMEIR.org | تماس با ما

اساسنامه انجمن مهندسی ساخت و توليد ايران

امتیاز دهید
(0 امتیاز)

بسمه تعالی

اساسنامه انجمن مهندسی ساخت و توليد ايران

فصل اول – کليات و اهداف

ماده 1: به منظور گسترش و پيشبرد و ارتقای علم و توسعه کمی و کيفی نيروهای متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمينه های مربوط به انجمن مهندسی ساخت و توليد ايران که از اين پس در اين  اساسنامه انجمن ناميده می شود، تشکيل می گردد.

ماده 2 : انجمن مؤسسه ای غيرانتفاعی است و در زمينه های علمی و پژوهشی و فنی فعاليت می کند و از تاريخ ثبت دارای شخصيت حقوقی است و رئيس هيأت مديره آن نماينده قانونی انجمن می باشد.

ماده 3: مرکز انجمن در شهر تهران به نشانی تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد ، دانشگاه تربیت مدرس ، ساختمان فنی و مهندسی ، دانشکده مهندسی مکانیک ، طبقه 2- و شعب آن پس از موافقت کميسيون انجمن های علمی  می تواند در هر منطقه از کشور تشکيل شود.

تبصره: هيأت مديره می تواند درصورت لزوم نسبت به تغيير نشانی مرکز اصلی انجمن اقدام کند. به شرط آنکه موضوع در روزنامه رسمی و کثيرالانتشار اعلام شود و کتباً به اطلاع کميسيون انجمن های علمی وزارت علوم،  تحقيقات و فناوری برسد.

ماده 4: انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه برای مدت نامحدود تشکيل می شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوری اسلامی ايران می باشد .

فصل دوم- وظايف و فعاليت ها

ماده 5: به منظور نيل به هدف های مذکور در ماده (1) اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:

5-1- انجام تحقيقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و بين المللی بين محققان و متخصصانی که به گونه ای با علم مهندسی ساخت و توليد سروکار دارند.

5-2- همکاری با نهادهای اجرايی، علمی و پژوهشی در زمينه ارزيابی و بازنگری طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمی موضوع فعاليت انجمن

5-3- ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز

5-4- ارايه خدمات آموزشی و پژوهشی

5-5- تشکيل گردهمايی های علمی در سطح ملی، منطقه ای و بين المللی

5-6- انتشار کتب و نشريات علمی

فصل سوم - انواع و شرايط عضويت

ماده 6: انواع و شرايط عضويت

6-1- عضويت پيوسته

مؤسسان انجمن و کليه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی در رشته مهندسی ساخت و توليد و رشته های وابسته باشند، می توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

تبصره : افرادی که دارای درجه کارشناسی در يکی از رشته های مذکور در بند 6-1 می باشند با تصويب هيأت مديره می توانند به عضويت پيوسته انجمن درآيند.

6-2- عضويت وابسته

کسانی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در يکی از رشته های مذکور در بند 6-1 شاغل باشند.

6-3- عضويت دانشجويی

کليه دانشجويانی که در رشته مهندسی ساخت و توليد و يا رشته های وابسته به تحصيل اشتغال دارند.

6-4- عضويت افتخاری

شخصيت های ايرانی و خارجی که مقام علمی آنان در زمينه های ساخت و توليد حايز اهميت خاص باشد يا در پيشبرد اهداف انجمن کمک های مؤثر و ارزنده ای نموده باشند.

6-5- عضويت حقوقی

سازمان هايی که در زمينه های علمی و پژوهشی مربوط فعاليت دارند می توانند به عضويت انجمن درآيند.

تبصره : اعضای حقوقی به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.

ماده7: هر يک از اعضا، سالانه مبلغی را که ميزان آن توسط مجمع عمومی تعيين می گردد، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهد کرد.

تبصره1: پرداخت حق عضويت هيچ گونه حق و ادعايی نسبت به داراِيی انجمن برای عضو ايجاد نمی کند.

تبصره2 : اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

ماده 8 : عضويت در يکی از موارد زير خاتمه می يابد:

8-1- استعفای کتبی

8-2- عدم پرداخت حق عضويت سالانه

8-3- رد صلاحيت عضو بنا به تصويب هيأت مديره

تبصره 1: تاييد خاتمه عضويت با هيأت مديره است .

تبصره2: آيين نامه عضويت و خاتمه عضويت توسط هيأت مديره تدوين خواهد شد.

فصل چهارم- ارکان انجمن

ماده 9: ارکان اصلی عبارتند از: الف- مجمع عمومی، ب- هيأت مديره و ج- بازرس

 الف : مجمع عمومی

 ماده10: مجمع عمومی از گردهمايی اعضای پيوسته به صورت عادی يا فوق العاده تشکيل می شود.

10-1- مجمع عمومی عادی سالی يک بار تشکيل می شود و با حضور يا رای کتبی نصف به علاوه يک کل اعضای پيوسته انجمن رسميت می يابد و تصميمات با اکثريت آراء معتبر است.

10-2- در صورتی که در دعوت نخست مجمع عمومی رسميت نيافت، جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز بعد تشکيل می شود و با هر تعداد حاضر جلسه رسميت خواهد يافت.

10-3- مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری با دعوت هيأت مديره يا بازرس و يا با تقاضای کتبی يک سوم اعضای پيوسته تشکيل می شود.

تبصره 1: دعوت برای تشکيل مجامع عمومی به صورت کتبی و يا آگهی در روزنامه کثيرالانتشار است و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشکيل مجمع به اطلاع اعضای پيوسته برسد.

تبصره2: يک سوم اعضای پيوسته می توانند مستقيماً اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده نمايند مشروط بر اينکه هيأت مديره و نيز بازرس انجمن به تقاضای ايشان پاسخ منفی داده باشد و در چنين حالتی، ايشان در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هيأت مديره و بازرس تصريح نمايند.

تبصره3: درصورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است و هيأت رئيسه مجمع از ميان اعضا انتخاب خواهد شد.

ماده11: وظايف مجامع عمومی عادی و فوق العاده به شرح زير می باشد:

11-1- انتخاب اعضای هيأت مديره و بازرس

11-2- تصويب خط مشی انجمن

11-3- بررسی و تصويب پيشنهادات هيأت مديره و بازرس

11-4- تعيين ميزان حق عضويت و تصويب ترازنامه

11-5- تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه

11-6- عزل هيأت مديره و بازرس

11-7- تصويب انحلال انجمن

11-8- بررسی و تصويب ترازنامه و صورت حساب درآمدها و هزينه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن

تبصره1: مجامع عمومی توسط هيأت رييسه ای مرکب از يک رييس، يک منشی و دو ناظر اداره می شوند.

تبصره2 : اعضای هيأت رييسه با اعلام و پذيرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می شوند.

تبصره3: اعضای هيأت رِييسه نبايد از بين کسانی باشند که خود را در انتخابات هيأت مديره و بازرس کانديدا کرده اند.

تبصره4: مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصميم گيری در مواد بندهای 11-5 و 11-6 و 11-7 تشکيل می شود.

ب- هيأت مديره

ماده 12 : هيأت مديره انجمن مرکب از پنج نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل می باشد که هر دو سال  يک بار با رای مخفی از ميان اعضای پيوسته انجمن انتخاب می شوند.

12-1- هيچ يک از اعضا نمی توانند بيش ا ز دو بار متوالی به عضويت هيأت مديره انتخاب شوند.

12-2- عضويت در هيأت مديره افتخاری است.

12-3- هيأت مديره حداکثر تا يک ماه از انتخاب شدن ، تشکيل جلسه داده و با رای کتبی نسبت به تفکيک وظايف خود اقدام می نمايد.

12-4- کليه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار با امضای رييس يا نايب رئيس يا دبير و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رئيس يا نايب رِييس و يا دبير معتبر است.

12-5- هيأت مديره موظف است بر حسب نياز هر يک ماه يک بار تشکيل جلسه دهد. فاصله بين ارسال دعوت نامه يا تلفن با تاريخ تشکيل جلسه هيأت مديره حداقل سه روز است.

12-6- جلسات هيأت مديره با حضور اکثريت اعضا رسميت می يابد و تصميمات متخذه با اکثريت آرای موافق، معتبر است.

تبصره: تصميمات متخذه در هر شرايط با حداقل سه رای موافق معتبر است.

12-7- کليه مصوبات هيأت مديره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر صورت جلسات هيأت مديره نگهداری می شود.

12-8- شرکت اعضای هيأت مديره در جلسات ضروری است و غيبت هر يک از اعضا بدونعذر موجه به

12-9- تشخيص هيأت مديره تا سه جلسه متوالی و پنج جلسه متناوب در حکم استعفای عضو غايب خواهد بود.

12-10- درصورت استعفا، برکناری يا فوت هر يک از اعضای هيأت مديره، عضو علی البدل برای مدت باقی مانده دوره عضويت به جانشينی وی تعيين خواهد شد.

12-11- شرکت اعضای علی البدل در جلسات هيأت مديره بدون داشتن حق رأی مجاز است.

12-12- شرکت بازرس در جلسات هيأت مديره بدون داشتن حق رای مجاز است.

12-13- هيأت مديره موظف است ظرف حداکثر چهار ماه پيش از پايان تصدی خود نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هيأت مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به کميسيون انجمن های علمی ارسال نمايد.

تبصره1: هيأت مديره پيشين تا تأييد هيأت مديره جديد از سوی کميسيون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری مسؤوليت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

تبصره 2 : هيأت مديره می تواند از بين خود يا خارج يک نفر شخص حقيقی را به عنوان دبير انجمن انتخاب نموده و حدود اختيارات او را تعيين نمايد. دبير انجمن در حدود اختياراتی که هيأت مديره به وی تفويض نموده است،  نماينده انجمن محسوب شده و از طرف انجمن حق امضا دارد.

تبصره3: اگر دبير انجمن از اعضا هيأت مديره باشد، دوره دبيری او از مدت عضويتش در هيأت مديره بيشتر نخواهد بود.

ماده 13 : هيأت مديره نماينده قانونی انجمن می باشد و وظايف و اختيارات آن به شرح زير است:

13-1- اداره امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی

13-2- تشکيل گروه های علمی انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها

13-3- هيأت مديره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غيرمنقول و تبديل به احسن يا ترهين و فک رهن و استقراض به استثنای واگذاری قطعی اموال غيرمنقول که مستلزم تصويب مجمع عمومی است، انجام دهد.

13-4- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومی است، هيأت مديره کليه اختيارات لازم برای اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع فعاليت انجمن دارا می باشد.

13-5- تهيه گزارش سالانه و تنظيم تراز مالی و صورتحساب درآمدها و هزينه های انجمن برای تصويب در مجمع عمومی و ارايه به مرجع نظارت در موعد مقرر

13-6- اقامه دعوی و پاسخگويی به دعاوی اشخاص حقيقی يا حقوقی در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعيين وکيل و حق توکيل به غير

13-7- انتخاب و معرفی نمايندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی

13-8- اجرای طرح ها و برنامه های علمی در چارچوب وظايف انجمن

13-9- جلب هدايا و کمک های مالی

13-10- اهدای بورس های تحقيقاتی و آموزشی

13-11- اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعايت قوانين و مقررات جاری کشور

13-12- ارسال گزارش های لازم به کميسيون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

ج- بازرس

ماده 14: مجمع عمومی عادی يک نفر را به عنوان بازرس اصلی و يک نفر را به عنوان علی البدل برای مدت دو سال انتخاب می نمايد.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس بلامانع است.

ماده 15: وظايف بازرس به شرح زير است:

15-1- بررسی اسناد و دفاتر مالی انجمن و تهيه گزارش برای مجمع عمومی

15-2- بررسی گزارش سالانه هيأت مديره و تهيه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی

15-3- گزارش هرگونه تخلف هيأت مديره از مفاد اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی به مجمع عمومی

تبصره: کليه اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غيرمالی در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوی هيأت مديره برای بررسی در دسترس بازرس قرار گيرد.

فصل پنجم- گروه های علمی انجمن

ماده 16: انجمن می تواند گروه ها و کميته های زير را تشکيل دهد که براساس شرح وظايفی که از سوی هيأت مديره تعيين می شود به فعاليت می پردازد.

16-1- تهيه و تصويب آيين نامه تشکيل گروه ها و کميته ها با هيأت مديره انجمن است.

1- گروه های تخصصی

2- کميته آموزش و پژوهش

3- کميته انتشارات

4- کميته آمار و اطلاعات

5- کميته پذيرش و روابط عمومی

6- کميته گردهمايی های علمی

فصل ششم - بودجه و مواد متفرقه

ماده 17- منابع مالی انجمن عبارتند از:

17-1- حق عضويت اعضا

17-2- درآمدهای ناشی از ارايه خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره ای

17-3- دريافت هدايا و کمک ها

17-4- کليه عوايد و درآمدهای انجمن صرف اهداف موضوع ماده 5 اين اساسنامه خواهد شد.

ماده 18- درآمدها و هزينه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومی به کميسيون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری ارسال می شود.

ماده 19- کليه وجوه انجمن در حساب مخصوصی به نام انجمن نزد بانک های کشور نگهداری می شود.

ماده 20- هيچ يک از مؤسسين يا صاحبان سرمايه حق برداشت يا تخصيص هيچگونه سودی اعم از سود سهام يا سرمايه را نداشته و خود و وابستگان درجه يک آنها نمی توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمايند.

ماده 21- کليه مدارک و پرونده های مالی و غيرمالی مرتبط با فعاليت ای انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود و در مواقع مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيت دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده22- هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه پس از تصويب کميسيون انجمن ای علمی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری معتبر است.

ماده 23- انجمن تابعيت جمهوری اسلامی ايران را دارد و اعضای آن به نام انجمن حق فعاليت سياسی يا  وابستگی به گروهها و احزاب سياسی را ندارند.

ماده 24- درصورت تصويب انحلال انجمن توسط مجمع عمومی، همان مجمع هيأت تسويه ايرا برای پرداخت ديون وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هيأت تسويه موظف است پساز وصول مطالبات و پرداخت بدهی کليه دارايی های منقول و غيرمنقول انجمن را با نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوری به يکی از مؤسسات آموزشی يا پژوهشی کشور واگذار کند.

ماده 25- اين اساسنامه مشتمل بر 6 فصل 25 ماده 57 زيرماده و 20 تبصره در جلسه مورخ 1381/08/11 مجمع عمومی انجمن به تصويب رسيد.

بازدید از این صفحه : 3520 بار

یادداشت بگذارید

وارد نمودن فیلدهای ستاره دار(*)الزامی می باشد. ارسال کدهای (HTML) ممنوع می باشد.

آخرین مطالب

سومین دوره نمایشگاه بین المللی خودرو شهر آفتاب تهران دی ماه 97
سومین دوره نمایشگاه بین المللی خودرو شهر آفتاب تهران دی ماه 97   محل برگزاری…

بیش از 300 اسلاید در برنامه ریزی و مدیریت پژوهش
بیش از 300 اسلاید در برنامه ریزی و مدیریت پژوهش

نمایشگاه تستا - تقاضای ساخت و تولید ایرانی
  نمایشگاه تستا - تقاضای ساخت و تولید ایرانی   زمان : 3 الی 6…

تفاهم نامه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران و انستیتو مهندسی ساخت و تولید انگلستان
تفاهم نامه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران و انستیتو مهندسی ساخت و تولید انگلستان…

تفاهم نامه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران و انجمن بازرسی غیر مخرب ایران
تفاهم نامه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران و انجمن بازرسی غیر مخرب ایران  …

تفاهم نامه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران و شرکت ماشین سازی اراک
  تفاهم نامه     انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران و شرکت ماشین سازی…

عضویت در خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار انجمن می توانید در خبرنامه ما عضو شوید. لطفا آدرس پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.

 

درباره ما

 انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران

انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران با هدف ايجاد ارتباط و تبادل نظر علمی، فنی، آموزشی و تحقيقاتی بين محققان و متخصصان داخلی و خارجی تشکیل گردیده است.
بازدید امروز:294
بازدید دیروز:476
بازدید این هفته:1977
کل بازدیدها:271737

چهارشنبه, 05 تیر 1398 14:51

تماس با ما

آدرس انجمن:

تهران - جلال آل احمد -  پل نصر- دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی و مهندسی - طبقه منفی 1 (1-)
88220216 - 021
09195160262 (مهندس الله دینی – نماینده انجمن)
info@smeir.org
allahdini@smeir.org

خبرنامه ما

 
 

ورود (عضویت)