تلفن:88220216 - 021|0262 516 0919 98+| پست الکترونیک:info@SMEIR.org | تماس با ما

اعضای حقیقی انجمن

امتیاز دهید
(2 امتیاز)

اعضای پیوسته (ساخت و تولید) - خرداد ماه سال 1396

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

نام شعبه استانی

کد عضویت

تاریخ شروع عضویت  تاریخ پایان عضویت

1

مهرداد خزائی   کارشناسی ارشد هرمزگان   96760001  1396/03/07 1397/03/07

2

 فردین ابراهیمی //       //  //  96760002  1396/03/16 1397/03/16

3

 حسین زارعی کوهستکی //       //    // 96760003  1396/03/16 1397/03/16
4

مهدی اسحقی

//          // // 96760004 1396/03/16 1397/03/16
5

امیر هنرور

//          // // 96760005 1396/03/21 1397/03/21
6

مجید مجیدی

//          // // 96760006 1396/03/21 1397/03/21
7

میلاد حیدری

//          // // 96760007 1396/03/24 1397/03/24
8

کاوه بهلولی

//          // // 96760008 1396/03/25 1397/03/25
9

کاوه فتحی

//          // // 96760009 1396/03/28 1397/03/28

10

عبداله معتمد //          // // 96760010 1396/04/08 1397/04/08

 

 

 

 

 

اعضای پیوسته (ساخت و تولید) سال 1395

ردیف  نام و نام خانوادگی  مقطع تحصیلی  شغل 
                             
     
3      
 4      
 5      
 6      
     
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
31      
32      
33      
34      
35      
36      
37      
 38      
 39      
 40      
 41      
 42      
 43      
 44      
 45      
 46      
 47      
 48      
 49      
 50      
 51      
 52      
 53      
54       
55       
56       
 57      
 58      
 59      
 60      
 61      
 62      
63       
64       
65       
 66      
 67      
 68      
 69      
 70      
 71      
 72      
 73      
 74      
 75      
 76      
77       
78       
 79      
 80      
 81      
 82      
 83      
 84      
 85      
 86      
87      
88      
89      
90      
91      
92      
93      
94      
95      
96      
97      
98      
99      
100      

 

اعضای وابسته سال 1395 

ردیف  نام و نام خانوادگی  رشته تحصیلی  مقطع تحصیلی شغل
                                                         
       
3        
 4        
 5        
 6        
       
8        
9        
10        
11        
12        
13        
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
22        
23        
24        
25        
26        
27        
28        
29        
30        
31        
32        
33        
34        
35        
36        
37        
 38        
 39        
 40        
 41        
 42        
 43        
 44        
 45        
 46        
 47        
 48        
 49        
 50        
 51        
 52        
 53        
54         
55         
56         
 57        
 58        
 59        
 60        
 61        
 62        
63         
64         
65         
 66        
 67        
 68        
 69        
 70        
 71        
 72        
 73        
 74        
 75        
 76        
77         
78         
 79        
 80        
 81        
 82        
 83        
 84        
 85        
 86        
87        
88        
89        
90        
91        
92        
93        
94        
95        
96        
97        
98        
99        
100        

 

 

اعضای پیوسته

نام خانوادگی

نام

  نام خانوادگی

   نام

  آذری

  محمود

  حامدی

  محسن

  آرزو

  بهروز

  حبيب زاده

  ناصر

  آرين

  رهام

  حجتی

  عبدالحميد

  آژير

  ايوب

  حدادی

  الياس

  آقا محمدی

  فرشيد

  حراست

  مجيد

  آقارضی

  وحيد

  حسينی

  ميرامين

  آيت اللهی

  علی

  حسينی ابريشمی

  حميد رضا

  ابراهيمی

  رضا

  خانکی

  منصور

  احمدی

  امجد

  خراسانی

  اميرمهيار

  احمدی

  رمضان

  خرم

  علی

  احمدی

  مهدی

  خرمی

  آرش

  اردشيری

  رستم

  خسروی

  محمد

  ارسلانی

  موسی

  خسروی

  محمد علی

  ازدست

  طاهر

  خلج

  فريد

  اسدنيای فرد جهرمی

  محسن

  خليلی

  خليل

  اسدی

  کيوان

  خليلی

  سيد محمد رضا

  اسفندياری

  جواد رضا

  خورسندی آشتيانی

  صادق

  اصلانی

  احسان

  خوشکيش

  حسين

  اصيل

  حميد رضا

  دانش مارنانی

  محمد جعفر

  افراسيابی

  محسن

  درويش نوری

  جلال الدين

  اقتصادی

  سيامک

  درويشی

  عليرضا

  اکبری

  جواد

  دريانی

  عنايت اله

  امامی

  محمود

  دشتی اردکانی

  محسن

  امامی

  بهروز

  دهقان

  غلامحسين

  ايمانی

  رهام

  دهقانی اسکويی

  عليرضا

  بابازاده آغ اسماعيلی

  ايوب

  دهقانی حبيب آبادی

  عليرضا

  بخشی جويباری

  فرشيد

  ديباجی فروشانی

  سيد محمدحسين

  برازنده

  وحيد

  ديلمی عضدی

  حامد

  بزرگ بيگدلی

  علی

  ذاکری مهرآباد

  وحيد

  بنی مصطفی عرب

  رضا

  رئوف ضياء

  محمد رضا

  بهاری

  امجد

  رئيس دانايی

  عليرضا

  بهروش

  رمضان

  رازفر

  محمد رضا

  بيات

  مهدی

  رازيان

  سيد محمد

  بيگلری

  رستم

  رحمتی

  صادق

  پارسافر

  موسی

  رحيم پور اسنجان

  محمد رضا

  پاک

  عباس

  رحيمی

  عبدالرضا

  پايگانه

  غلامحسن

  رحيمی بافقی

  حميد

  پروين

  کيوان

  رحيمی قضات

  منصور

  پور آقاباقر

  مهدی

  رخش خورشيد

  مسعود

  پوربشيری

  مهدی

  رضائيان اکبر زاده

  محسن

  پورخانی

  تيمور

  رضاعی

  سيد مهدی

  پيرقلی

  عباس

  رضايی نسب

  عليرضا

  تعصبی

  جلال

  رضوی روحانی

  سيد عليرضا

  توکلی

  تقی

  رفيعی

  علی

  ثالثی

  مهدی

  رمضانزاده

  عطااله

  جان آبادی

  عليرضا

  رنجبر کنی

  علی اکبر

  جلالی

  عبدالحسين

  روشن منش

  مهدی

  جليلی

  علی

  رهبری

  محمد علی

  جواهری پور

  جلال

  رياضی نوبری

  احمد

  حائری يزدی

  محمد رضا

  زادشکويان

  محمد

  حاتمی

  محمد رضا

  زارعی نژاد

  محمد

  حاج ملک

  علی

  زينالی

  بهروز

  حاجی قاسمی

  حسين

  ساعدی

  مرتضی

  سببی

  محمد

  قدبيگی

  حسن

  ستاری فر

  ايرج

  قدسی

  مجتبی

  ستوده

  رامين

  قريشی

  مجيد

  ستوده

  کاميار

  قضاوی

  محمد رضا

  سخاوت

  عليرضا

  قيصری

  مهدی

  سر رشته

  علی

  کاروان

  مهدی

  سلامی ناصريان

  رضا

  کاظمی پور

  محمدکاظم

  سليمانی يزدی

  محمد رضا

  کاوه

  عليرضا

  شادمانی

  محمد امين

  کاويانی

  سعيد

  شاهينی

  محسن

  کتابدار

  محمد کاظم

  شبگرد

  محمد رضا

  کريمی عقدا

  محمد

  شفيعی ثا بت

  صدف

  کوراوند

  شهريار

  شکرالهی

  ناصر

  کوکلان

  محمد حسين

  شلش نژاد

  کريم

  گبرلو

  سليمان

  شهابی حقيقی

  حميد رضا

  گرجی

  عبدالحميد

  شهرابی فراهانی

  محمد

  گردوئی

  مهدی

  شهرياری

  سعيد

  گلزار پور

  محمد

  شهيدی

  ابوالفضل

  گلستانه

  رسول

  شيخ عباسی

  مسعود

  گلستانه

  علی

  شيرازی

  سيدکاظم

  لياقت

  غلامحسين

  شيعه بيکی

  نيما

  محرمی

  رسول

  صادق عمل نيک

  مرتضی

  محقق

  کامران

  صادقی

  محمد حسين

  محمد علی نژاد عمران

  قربان

  صادقی پارسا

  بهروز

  محمدی

  کمال

  صادقی کبوديان

  محمد

  محمدی دانيالی

  حميد رضا

  صادقيان

  حامد

  محمدی علی آباد

  باقر

  صحرايی جهرمی

  اشکان

  محمودی

  حسين

  صدر عاملی

  مسعود

  مدبری فر

  مهدی

  صفائيان

  داود

  مراثی

  عبدالعلی

  صنعتگران رحيمی

  مهران

  مرادحاصل

  اشکان

  صنعتی

  علی

  مسلمی نائينی

  حسن

  ضرابيان

  عليرضا

  مصطفائی

  جمشيد

  ضيايی

  رمضانعلی

  معلمی

  محمد

  ضيايی

  مسعود

  مقدس

  محمد حسن

  طباطبائی قمی

  محمد

  ملائی داريانی

  بيژن

  طغيانی

  غلامرضا

  ملکی مهرآبادی

  ايمان

  طلوعی راد

  مجيد

  ملکی ميلانی

  فرزاد

  ظهور

  مهدی

  ممقانی

  محمد باقر

  عاصم پور

  احمد

  منصوری بيرجندی

  محمد حسين

  عباسی

  سيد يحيی

  موحدی

  محمد رضا

  عبدالرحيم خان

  مجيد

  موسويان

  سيد احمد

  عبدالله

  امير

  موسوی

  مجيد

  عبدالهيان

  حيدر

  مهدوی

  يونس

  علی عسگری

  علی

  مهدوی معين

  محسن

  علينقی پور

  عليرضا

  مهدوی ن‍ژاد

  رمضانعلی

  فتح اللهی

  حسين

  مهرآرا

  محمود

  فرخنده حال

  حامد

  مهراد

  وحيد

  فروتن مقدم

  مهدی

  مهرزادگان

  محمد

  فروغی

  حسن

  ميرصالحيان

  رسول

  فشارکی فرد

  رسول

  نائينيان

  محمد کاظم

  فضائلی

  محمد جعفر

  ناطق

  محمد جواد

  فلاحی

  جواد

  نجاری

  حسين

  فلاحی

  عليرضا

  نجف اوشانی

  اردلان

  قادری

  سيد هادی

  نجفی

  فريد

  قاسمی تودشکی

  مهدی

  نريمانی

  رامين

  نصرت خواه

  مهران

  وفائی صفت

  عباس

  نظری مرويان

  مهدی

  هراتيان

  علی

  نقوی

  محمد رضا

  هنرور

  فرهنگ

  نيک بخت

  علی

  يزدانی

  کاظم

  نيک رو

  مجتبی

  يوسفی

  رضا

  نيکزاد

  مصطفی

  يوسفی

  مهدی

  وحدتی

  مهرداد

  يوسفی نيا

  افشين

  وزيری

  سيد عباس

عمادی  سيد پيام 
عادل نوشيرواني يوسفی جديدی محسن
زحلی مهدی سعيدی زاده مجتبی
افسری احمد خلف غلامحسين
    سجادی سيد محمدباقر

  اعضای وابسته

  نام خانوادگی

  نام

  نام خانوادگی

  نام

  اسديان

  مرتضی

  شهسواری

  مهدی

  افخمی

  علی

  صالحی

  رضا

  ايمانی

  احمد

  فرهادی نيا

  محمود

  آزاده

  مجيد

  فروغی

  حميدرضا

  بهلول زاده

  رضا

  قلی زاده پاشا

  علی حسين

  پهلوانی

  حسين

  کويلی

  رئوف

  تشکر

  نويد

  محب اصفهانی

  عباس

  حامدی

  حامد

  محمد زاده گيلارلو

  مهران

  حسينی

  داود

  محمودی

  محمد ساعد

  حسينی فراش

  سيد مهدی

  مستخدم صادق

  پيمان

  خادم

  علی اکبر

  مصفا

  رضا

  خلج صدرايی

  بتول

  منصوريان

  محمد

  خليل اللهی

  حسين

  نادری پور

  حج ت

  دل زنده ندامانی

  محمد ابراهيم

  نجفی پاشاکی

  کورش

  دهش

  نادر

  نظری

  مسعود

  زرين زاده

  حسين

  نظری

  مسعود

  سلک غفاری

  علی

  نکوگويان

  حامد

 

اعضای دانشجویی

  نام خانوادگی

  نام

  نام خانوادگی

  نام

  ابراهيم زاده

  پژمان

  شمس نصرتی

  فاطمه

  ابراهيمی

  علی

  شهاب الدينی

  هانيه

  احمد زاده

  سيد محسن

  شهرياری

  داود

  احمدی هراتبر

  مهدی

  شيخ الاسلامی

  وحيد

  اديبی

  حامد

  شيخ سفلی

  محمد

  ارباب زاده

  الياس

  صادق پور

  محمد

  ارژنگ

  مهدی

  صادقی

  مازيار

  ازوجی

  عامر

  صادقی

  هادی

  اژدست

  محمد حسين

  صادقی طباطبايی

  برمک

  اسديان

  محمد حسين

  صادقی نيا

  الهام

  اسديان اردکانی

  محمد حسين

  صالحزاده

  سيد محسن

  اسراريان

  آيناز

  صانعی فر

  عليرضا

  اسفندياری

  علی

  صبری

  وحيد

  اسکندری

  سينا

  صداقت نژاد

  احسان

  اصغری شيروانی

  خسرو

  صدفی طهران

  محمد حسن

  اعتماديان

  محمد رضا

  صراف زاده

  علی

  افتخاری شهری

  احسان

  صيدی

  حسن

  اکبرپور

  مرتضی

  ضيائيان

  مصطفی

  اکبرزاده

  ايمان

  طالبم

  کاوه

  اکبری

  امير

  طاهرخانی رمضان پور

  فرشاد

  اکبری زارع

  محمد

  طريقتی

  اسماعيل

  الديرانی

  محمد

  طنابی

  حامد

  امامی

  آرش

  عابدی

  وحيد

  امامی

  محسن

  عابدينی

  وحيد

  امينی

  افسون

  عالميان

  رضوان

  انوشه

  محمد

  عبادی

  احمد

  اوجی حقيقی شيرازی

  عليرضا

  عبادی شرف آباد

  جواد

  آدينه

  وحيد رضا

  عباس نژاد ديزجی

  شهرام

  آذرخو

  عليرضا

  عبداللهی قلقاچی

  هادی

  آزموده

  سهراب

  عبداله زاده

  بابک

  آسترکی

  محمدباقر

  عبدی بهنق

  رضا

  آسيابانپور مهدی

  سهراب

  عسکری

  احسان

  آقا احمدی

  طاهره

  عسکری

  ناصر

  آهنگری

  مهدی

  عسکری بشکانی

  رضا

  برزا

  مسعود

  عصمتی

  قاسم

  برزوئی

  حامد

  عطارين

  کورش

  بقاليان

  امين

  علاف اکبری

  امير

  بلباسی

  حميد رضا

  علوی هاشمی

  سيد حسن

  بلدی

  علی

  علياری

  بابک

  بنائی بروجنی

  مهدی

  عليزاده

  مهدی

  بنی اسدی

  عليرضا

  عليزاده حيدری

  محمد رضا

  بهاری

  محمد امين

  عليزاده يزدی

  وحيد

  بهرامی

  علی

  عموزاد خليلی

  رضا

  بهروز فر

  علی

  عنابی ميلانی

  آيدين

  بهشتی

  محمدجعفر

  عيسی زاده

  حميد

  بهليلی موگويی

  مجيد

  غريبی چاهستانی

  ابوذر

  بهمنی

  پيام

  غلامی

  مجتبی

  بوداقی آلنی

  مهدی

  غيور

  وحيد

  پاداش

  محمد

  فاطمی

  افشين

  پاشازاده

  حامد

  فتح العلومی

  امين

  پاشيره پور

  جمال

  فتح اله زاده

  اباسلت

  پاکيزه کار

  ارشيا

  فتح الهی

  نصراله

  پرستار

  سعيد

  فرخ زاده

  مهدی

  پريور

  امير حسين

  فرزاد

  حسين

  پور بشيری

  مجتبی

  فرزانه

  رضا

  پوررمدانی

  علی

  فرهادی

  احمد

  پورمسگری

  مجيد

  فرهمند

  جواد

  تائبی

  احسان

  فروزنده

  بابک

  تاجيک

  ياسر

  فضلی

  محمد

  تبيانيان

  افشين

  فلاح

  محمد مقداد

  تراب نيا

  شمس

  فهامی

  عباس

  ترابخانی

  امين

  فولادپنجه

  اکبر

  ترابی

  سيد فرزاد

  قاسم نژاد

  علی

  تعظيمی

  مصطفی

  قانع عز آبادی

  عليرضا

  تفضلی

  مهدی

  قدمی بدرلو

  سيامک

  تقوی

  سيدکمال

  قديمی

  توفيق

  تقی زاده

  جهان

  قراگوزلو

  عليرضا

  تقی زاده

  مصطفی

  قربانی

  امين

  توکلی

  فيروزه

  قربانی

  علی

  توکلی

  سينا

  قربانی

  هادی

  توکل

  بهروز

  قربانی کرهرودی

  مهدی

  جباری پور

  بهزاد

  قربانی

  عباس

  جربان

  سعيد

  قره قانی

  آيت اله

  جعفريان جزی

  مهدی

  قمريان

  نادر

  جعفريان جم

  ناتان

  قنبری

  اميد

  جلوخانی نيارکی

  محمدرضا

  قنبريان

  مهدی

  جليلی

  سينا

  قنبری مرداسی

  محمود

  جليلی صفار

  رضا

  کرفی

  محمد رضا

  جمشيدی

  فردين

  کاظم نژاد فرد

  جلال

  جمشيدی

  مهدی

  کاظمی

  سيد ابراهيم

  جنت آبادی

  محسن

  کاظمی بيدختی

  ابوالفضل

  جنتی راد

  حسن

  کاکه زاده

  هيوا

  جوادپور نامور

  هومن

  کتابچی

  صالح

  جوانشير بازه حور

  محسن

  کتانی

  بهرام

  جوکار

  اميرحسين

  کدخداقمصری

  علی

  چنانهن

  سيد مصطفی

  کريمی انصاری بهربيگ

  امين

  حاتمی

  جواد

  کمال پور

  مهدی

  حاجيان

  رامين

  کوشيار

  هدی

  حافظی

  فرزانه

  گلعلی پور

  علی

  حبيب اللهی

  حسين

  لازمی ارسی

  حسين

  حبيب اللهی

  عباسعلی

  لطفی

  جعفر

  حبيب زاده

  عارف

  لطيفی

  سيد کوروش

  حداد

  محمدجعفر

  لياقت

  محمد علی

  حسن نسب

  پويا

  مجرد فريمانی

  سعيد

  حسنعلی زاده حقيقی

  عطااله

  مجيدی

  سجاد

  حسين پور

  مهدی

  محسنی

  اميد

  حسين جان زاده

  حامد

  محمدپور شتربانی

  رامين

  حسين زاده

  هادی

  محمدی

  سميه

  حسينی

  فريد

  محمدی

  علی

  حيدری

  مصطفی

  محمدی

  مهران

  خادم فيض تسخير

  عليرضا

  محمدياری

  هادی

  خاقانی

  محسن

  محمدی

  زهرا

  خاکسار

  احسان

  محمدی

  محمدمصطفی

  خاکی

  رضا

  محموديان

  عرفان

  خاندايی

  مهرداد

  مخملباف

  هادی

  خبازی

  محمد رضا

  مددی

  داريوش

  خسرو بگی

  سارا

  مددی

  داريوش

  خسروی

  مهدی

  مرادی

  محمود

  خليفی

  عليرضا

  مرتضوی نطنزی

  سيد محمد

  دادخواه تهرانی

  محمد

  مرتضی قلی

  عليرضا

  دانشور

  امير

  مرسلی

  مرتضی

  داودی

  آرمن

  مزدک

  سيامک

  داودی

  محمود

  مزعلی

  علی

  داورزنی

  حسين

  مسلمانی

  رضا

  دباغ عنبريان

  امير

  مسيبی کلوجه

  رضا

  دبيری

  احسان

  مشهدی کشتيبان

  پيمان

  درخورد

  حسين

  مصطفوی

  سجاد

  درو گر

  علی

  مظاهری طهرانی

  بهرنگ

  دستفروشان

  حامد

  مظفری

  مجيد

  دلاور

  اميرحسين

  معارفدوست

  مهدی

  دهداری

  سعيد

  معتبر

  حميد

  دهسازی ويشکايی

  ابوذر

  معصوم زاده

  موسی

  دولت خواه

  علی

  معلميان

  مجتبی

  ديجوری

  کيارش

  معين

  هادی

  رئيس دانا

  جواد

  مقدس

  محمد حسين

  راثی فرد

  عبدالرضا

  ملبوبی

  مجيد

  رادمنش

  احسان

  ملک پور

  مريم

  رازانی

  نبی اله

  ململی

  سليم

  ربيع يگانه

  مصطفی

  مهاجری

  شراره

  رحمانی

  مهدی

  مهدوی

  رضا

  رحيميان

  سعيد

  مهران

  محمود رضا

  رستگاران

  مرتضی

  موسوی

  سيد مجتبی

  رسولی آکردی

  محمد

  ميرباقری

  عليرضا

  رشيدی

  حسن

  ميرخلف

  سيدمحمد

  رضائی

  حسن

  ميرزاعلی مازندرانی

  محمدجواد

  رضاپور

  سعيد

  ميرزايی

  بهمن

  رضايت پور

  محمدحسين

  ناظمی

  حسين

  رضی کلايه

  غلامحسين

  نبيونی

  رضا

  رعيت حسين آبادی

  ابوالقاسم

  نجاريانی

  علی اکبر

  رفيعی

  جواد

  نشاط اسفهلانی

  الهه

  رمضان اصفهانی

  احسان

  نصيری

  سهيل

  رمضانی

  مهدی

  نظری

  اسماعيل

  رمضانی

  حيدر

  نظری

  سميه

  رنجبر

  مجتبی

  نظری

  عليرضا

  رنجبر

  محمود

  نعمتی

  سعيد

  رهايی فرد

  مسعود

  نعيمی

  بهروز

  روان

  علی

  نقاشی

  فهيمه

  روحانی

  بابک

  نقره

  پيروز

  روحانی

  حميدرضا

  نقی رازليقی

  مهدی

  روحانی

  سيد محمدحسن

  نوبختی

  عباس

  روشنی

  علی

  نوروزی

  يوسف

  زارع رئيس آّبادی

  علی

  هاشمی

  احسان

  زارعی

  اميد

  همزه ئی

  محمد مهدی

  زاهد انارکی

  علی

  واعظی

  مرتضی

  زاهدی

  امير

  واهبی

  مهرداد

  زره ساز

  مرتضی

  وجدانی جهرمی

  محمد

  زمانی رباط سنگی

  سعيد

  ولی پور کليبر

  مسعود

  زمانيان

  مهرداد

  ياقوتيان

  امين

  زهتابچی

  حميد رضا

  ياوری

  آرش

  سارال چيانه

  علی

  يحيوی زنجانی

  متين

  ساعدی دزکی

  مرتضی

  يزدان پناه

  احسان

  سالمی پور

  مصطفی

  يزدانی

  حامد

  سببی

  فرهاد

  ميرزاعلی مازندرانی

  محمدجواد

  سجادی

  حسين

  ميرزايی

  بهمن

  سجادی

  سيد علی

  ناظمی

  حسين

  سراجان

  ناصر

  نبيونی

  رضا

  سلمانی

  ندا

  نجاريانی

  علی اکبر

  سليمانی روزبهانی

  مسعود

  نشاط اسفهلانی

  الهه

  سليمی

  حسين

  نصيری

  سهيل

  سميعی

  حسن

  نظری

  اسماعيل

  سيبويه

  علی

  نظری

  سميه

  سيد کاشی

  سيد محمد حسين

  نظری

  عليرضا

  سيف آبادی

  رضا

  نعمتی

  سعيد

  سيما

  محمد

  نعيمی

  بهروز

  شاه صنمی

  مهسا

  نقاشی

  فهيمه

  شاه عباسپور

  هزير

  نقره

  پيروز

  شاهسون

  مريم

  نقی رازليقی

  مهدی

  شبانی

  علی اکبر

  نوبختی

  عباس

  شجاعی

  سعيد

  نوروزی

  يوسف

  شجاعی

  سيد شامير

  هاشمی

  احسان

  شرفی

  نادر

  همزه ئی

  محمد مهدی

  شريفی

  محمد

  واعظی

  مرتضی

  شريفی پيشه

  رضا

  واهبی

  مهرداد

  شفاهی شجا

  جلال

  وجدانی جهرمی

  محمد

  شفيعی

  مهدی

  ولی پور کليبر

  مسعود

  شفيعی

  علی

  ياقوتيان

  امين

  شفيعی

  محمدجواد

  ياوری

  آرش

  شفيعی

  مهدی

  يحيوی زنجانی

  متين

  شفيعی علويجه

  علی

  يزدان پناه

  احسان

  شکری

  محسن

  يزدانی

  حامد

  شکيبی نژاد

  نيما

جمشيدی

شايان

  شمس برهان

  محمود

مرتضوی

 سيد احسان

چابکی ملکی سینا زراندوز روزبه
احمدی آبنیک هادی غفاری محسن 
قاسمی سجاد  بدیعی شایان
    پیرنیر پویان

 

بازدید از این صفحه : 5243 بار

یادداشت بگذارید

وارد نمودن فیلدهای ستاره دار(*)الزامی می باشد. ارسال کدهای (HTML) ممنوع می باشد.

آخرین مطالب

سومین دوره نمایشگاه بین المللی خودرو شهر آفتاب تهران دی ماه 97
سومین دوره نمایشگاه بین المللی خودرو شهر آفتاب تهران دی ماه 97   محل برگزاری…

بیش از 300 اسلاید در برنامه ریزی و مدیریت پژوهش
بیش از 300 اسلاید در برنامه ریزی و مدیریت پژوهش

نمایشگاه تستا - تقاضای ساخت و تولید ایرانی
  نمایشگاه تستا - تقاضای ساخت و تولید ایرانی   زمان : 3 الی 6…

تفاهم نامه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران و انستیتو مهندسی ساخت و تولید انگلستان
تفاهم نامه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران و انستیتو مهندسی ساخت و تولید انگلستان…

تفاهم نامه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران و انجمن بازرسی غیر مخرب ایران
تفاهم نامه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران و انجمن بازرسی غیر مخرب ایران  …

تفاهم نامه انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران و شرکت ماشین سازی اراک
  تفاهم نامه     انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران و شرکت ماشین سازی…

عضویت در خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار انجمن می توانید در خبرنامه ما عضو شوید. لطفا آدرس پست الکترونیکی خود را وارد نمایید.

 

درباره ما

 انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران

انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران با هدف ايجاد ارتباط و تبادل نظر علمی، فنی، آموزشی و تحقيقاتی بين محققان و متخصصان داخلی و خارجی تشکیل گردیده است.
بازدید امروز:301
بازدید دیروز:476
بازدید این هفته:1984
کل بازدیدها:271744

چهارشنبه, 05 تیر 1398 15:10

تماس با ما

آدرس انجمن:

تهران - جلال آل احمد -  پل نصر- دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی و مهندسی - طبقه منفی 1 (1-)
88220216 - 021
09195160262 (مهندس الله دینی – نماینده انجمن)
info@smeir.org
allahdini@smeir.org

خبرنامه ما

 
 

ورود (عضویت)